نویسنده = شیروانی، مهران
تعداد مقالات: 2
1. اثر کود سبز بر تغییرات شکل های شیمیایی برخی فلزات سنگین خاک با فاصله از ریزوسفر ذرت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 101-113

یاسر عظیم زاده؛ مهران شیروانی؛ حسین شریعتمداری


2. تغییرات شکل های شیمیایی و زیست فراهمی روی با فاصله از ریزوسفر منفرد و مشترک

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 73-83

یاسر عظیم زاده؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی