نویسنده = جعفری اردکانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش سنگ ریزه سطحی بر ضریب زبری، تنش برشی و تلفات خاک

دوره 2، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 15-25

فرخ اسدزاده؛ سلمان میرزایی؛ منوچهر گرجی؛ علی جعفری اردکانی