نویسنده = خانجانی، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فاصله ردیف کشت و جهت خاکورزی بر هدررفت آب و خاک در اراضی دیم

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 79-91

علی رضا واعظی؛ مجید باقری؛ علی رضا خانجانی