ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از مدل فائو و کراپ‌وات جهت برآورد نیاز آبی سیب در منطقه دربرود ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

2 عضو هیات علمی

3 گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

چکیده

زمانی به کشاورزی پایدار دست خواهیم یافت که استفاده از اراضی، مبتنی بر ظرفیت خاک و آب باشد. در غیر این صورت، اراضی با فرآیند­های تخریبی و فرسایشی روزافزون مواجه خواهند شد. این تحقیق، با هدف ارزیابی تناسب اراضی 200 هکتار از اراضی باغی جنوب دشت ارومیه (سری خاک دربرود) و ارائه مدل آبیاری مناسب توسط مدل کراپ­وات، با توجه به شرایط حاکم بر منطقه (کم­آبی و عدم زهکشی مناسب) برای سیب که محصول باغی غالب منطقه (55 درصد) می­باشد، صورت گرفت. مطالعات اقلیمی با توجه به آمار ده ساله (1394-1384) منطقه تعیین و ارزیابی شاخص زمین به روش پارامتریک (ریشه دوم) صورت گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که زیر کلاس زمین و خاک منطقه به علت محدودیت زهکشی درجه S3w بوده و از لحاظ تناسب اقلیم و درجه حرارت­، فاکتور میانگین دمای حداقل شبانه ­روز در طول یک ماه قبل از برداشت­، کلاس اقلیم منطقه را به S2 تقلیل داد. همچنین از کراپ­وات و توانایی این مدل در برآورد عملکرد محصولات باغی مهم منطقه تحت مدیریت کم­آبیاری در اقلیم ارومیه از طریق مقایسه نتایج مدل با نتایج حاصل از ارزیابی مدل فائو استفاده گردید. نتیجه این تحقیق نشانگر بیش آبیاری بدون تأثیر مثبت بر عملکرد محصول و توجیه اقتصادی آن بود­­. ارائه پروژه­های آبیاری بر اساس یک مدل آبی مناسب­، بهره­وری مصرف آب­ را افزایش خواهد داد­.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Land Suitability Evaluation, Based on the FAO and the CROPWAT Model in Estimating Water Requirement of Apple product in the Darbrud region of Urmia

نویسندگان [English]

  • jaleh afra 1
  • Hamidreza Momtaz 2
  • Vahid Rezaverdinejad 3
1 Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of soil sciences-faculty of agriculture-urrmia universit-urmia-iran
3 Water Eng., Faculty of Agriculture, Urmia University
چکیده [English]

Sustainable agriculture will be achieved only when land is used, essentially based on soil and water capacity. Otherwise, agricultural lands will influenced by increasing degradation and erosion. Therefore, this study aimed to evaluate the land suitability of orchard (200 hectares) located on the southern Urmia plain (Darbrud soil series) and also provide a suitable irrigation model using CROPWAT considering irrigation water shortage and lack of adequate drainage for apples as a main crop in this area (%55). Ten years of climate data was collected, and the land index was evaluated by parametric method (square root method). Limitation in drainage status resulted in (S3w) for land subclass, while for climate and temperature suitability, the minimum average temperature during the month before harvest, reduced the subclass to S2. Moreover, CROPWAT model was used to estimate the efficiency of model for important horticultural crops under a proper-irrigation management in the study area through comparing the results of the model with those from the FAO model. The result of this study indicates that an excessive or over irrigation regime has occurred in the studied fields which have no positive effect on the crop yield or economic benefits. Providing irrigation projects based on a suitable water model will increase the water use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Evaluation
  • Product performance
  • Model of water
  • South of Urmia plain