دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-123 
1. بررسی خطرپذیری نیترات در اندام های خوراکی برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان

صفحه 1-12

شیرین هفت برادران؛ محمدجعفر ملکوتی؛ امیرحسین خوشگفتارمنش


3. اثرات استفاده از برخی به‌سازهای آلی و گچ در یک خاک شور و سدیمی

صفحه 25-36

حسین میرسید حسینی؛ طاهره مسلمی کلوانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی


5. تاثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی‌های ساختمانی خاک

صفحه 51-61

معصومه ذاکر؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی