دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-150 
1. تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره

صفحه 1-15

کمال نبی اللهی؛ فریبا گل محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


4. تأثیر مدیریت‌های مختلف خاک‌ورزی بر شکل های آلی فسفر خاک

صفحه 45-57

زهره محمدی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ محمد اسماعیل اسدی؛ سیدعلیرضا موحدی نائینی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی


9. مقایسه میزان رسوب در رواناب و زه‌آب در دو شیب و پوشش گیاهی متفاوت

صفحه 109-120

ساناز غنی زاده؛ آزاده صفادوست؛ محسن نائل؛ گلایه یوسفی


10. بررسی آزمایشگاهی اصلاح یک خاک شور- سدیمی با استفاده از ستون‌های آبشویی

صفحه 121-132

سودابه تیرانداز؛ وحید رضاوردی نژاد؛ فرخ اسدزاده؛ حجت احمدی


11. تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر اکسایش گوگرد و غلظت عناصر غذایی در خاک

صفحه 133-145

نصرت اله منتجبی؛ محمد فیضیان؛ محمد حسین داودی؛ اکبر سهرابی؛ سید مهدی شریعت


12. افزایش کارآیی آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از کمپوست آزولا در شرایط کمبود آب

صفحه 146-160

سحر دعایی؛ سینا سیاوش مقدم؛ تیمور رضوی پور؛ سید علی نورحسینی