نویسنده = خوشگفتارمنش، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خطرپذیری نیترات در اندام های خوراکی برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

شیرین هفت برادران؛ محمدجعفر ملکوتی؛ امیرحسین خوشگفتارمنش