اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر میرحسن رسولی ‌صدقیانی

علوم خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه بیولوژیک گیاه استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/m.rsadaghiani
m.rsadaghianiurmia.ac.ir

h-index: 11  

سردبیر

دکتر عباس صمدی

علوم خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و کود و تغذیه گیاه استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=425&Ln=fa
a.samadiurmia.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فرخ اسدزاده

علوم خاک، فرسایش و حفاظت خاک دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

scholar.google.com/citations?user=N_L2OxUAAAAJ&hl=en
farrokhasadzadehgmail.com
0000-0001-5882-2574

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس صمدی

علوم خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و کود و تغذیه گیاه استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

a.samadiurmia.ac.ir

دکتر ابراهیم سپهر

علوم خاک، شیمی و آلودگی و حاصلخیزی خاک استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=418&Ln=fa
e.sepehrurmia.ac.ir

h-index: 6  

دکتر حبیب خداوردیلو

فیزیک و حفاظت خاک دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=396&Ln=fa
h.khodaverdiloourmia.ac.ir

h-index: 10  

دکتر محمدرضا نیشابوری

فیزیک خاک و رابطه آب و خاک و گیاه استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

mahboub48yahoo.com

دکتر ناصر علی اصغرزاده

علوم خاک، بیولوژی خاک استاد، علوم خاک، بیولوژی خاک

n-aliasghartabrizu.ac.ir

دکتر محمد حاج عباسی

فیزیک و حفاظت خاک استاد گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان

hajabbasi.iut.ac.ir/
hajabbascc.iut.ac.ir

دکتر علی اصغر جعفرزاده

پیدایش و رده بندی خاک استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگا تبریز

ajafarzadehtabrizu.ac.ir

دکتر فایز رئیسی

بیولوژی خاک استاد گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد

f_raiesiyahoo.com

دکتر علی اکبر صفری سنجانی

بیولوژی خاک استاد گروه علوم خاک دانشگاه بوعلی سینا همدان

aa-safaribasu.ac.ir

دکتر شاهین اوستان

شیمی و آلودگی خاک استاد گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

oustanhotmail.com

کارشناس نشریه

مهندس ناصر بالنده

مهندسی علوم خاک کارشناس ارشد مهندسی علوم خاک

n.balandehurmia.ac.ir
32755284