ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه (پردیس نازلو)، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریه تحقیقات کاربردی خاک- صندوق پستی 165 کد پستی 44931-57159

تلفن 04432755284 ، نمابر 32779558-044

وبگاه مجله: asr.urmia.ac.ir  پست ­الکترونیکی: arsj@urmia.ac.ir


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image