نویسنده = فرهاد خرمالی
تعداد مقالات: 1
1. شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-202

عبدالغفور قلی زاده؛ علیرضا کریمی؛ رضا خراسانی؛ فرهاد خرمالی