نویسنده = فریده سادات ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خطر تخریب خاک با روش کمی فائو-یونپ در اراضی دشت جوپار استان کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 62-74

فریده سادات ابراهیمی؛ اردوان کمالی