نویسنده = علی رضا واعظی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مصرف کاه و کلش گندم بر خصوصیات جریان در نوارهای کشت گندم در شرایط دیم

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 14-27

علی رضا واعظی؛ سمیرا رضائی پور؛ اولدوز بخشی


2. تأثیر فاصله ردیف کشت و جهت خاکورزی بر هدررفت آب و خاک در اراضی دیم

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 79-91

علی رضا واعظی؛ مجید باقری؛ علی رضا خانجانی