نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

قارچ‌های همزیست ریشه از جمله قارچ‌های میکوریزی قادر به تعدیل تنش‌های زنده و غیرزنده برای گیاه میزبان هستند و رشد، تغذیه و مقاومت گیاه به تنش شوری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) در آسیا برای بهره-برداری از ریشه آن برای مقاصد دارویی کشت و نیز به عنوان یک منبع علوفه برای دام استفاده می‌شود. به منظور بررسی تأثیر همزیستی با قارچ‌های اندوفیت بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی این گیاه تحت سطوح مختلف شوری خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل با عوامل شوری خاک (بدون شوری، dS.m-14، dS.m-1 8، dS.m-112 و dS.m-116) و همزیست قارچی (تلقیح نشده، تلقیح شده با Piriformospora indica و یا تلقیح شده با Rhizophagus intraradices) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد تنش شوری موجب کاهش درصد کلونیزاسیون قارچی، وزن خشک و طول بخش هوایی و ریشه، مقدار پتاسیم و فسفر در بخش هوایی شد و کارایی مصرف فسفر و پتاسیم با افزایش شوری کاهش یافت. همچنین شوری منجر به افزایش نشت الکترولیت و افزایش نسبت Na+/K+ گیاه گردید. تلقیح گیاه با قارچ‌ R. intraradices بطور چشمگیری منجر به افزایش شاخص تحمل تحت تنش شوری شد و نسبت سدیم به پتاسیم را کاهش داد. این گیاهان در تمام سطوح شوری علاوه بر زیتوده بالاتر، مقدار فسفر و پتاسیم بیشتری نسبت به شاهد تلقیح نشده و تلقیح شده با قارچ P. indica نشان دادند. درحالیکه تلقیح با قارچ P. indica فقط در سطح بدون شوری منجر به افزایش وزن خشک بخش هوایی و ریشه گردید، بر سایر صفات مطالعه شده تأثیر معنی‌داری نداشت. نتایج این تحقیق نشان دهنده آثار مفید رابطه همزیستی میکوریز آربوسکولار در گیاه شیرین‌بیان تحت تنش شوری و قابلیت استفاده از آن در راستای گیاه‌پالایی خاک‌های متأثر از املاح می-باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of symbiosis efficiency of arbuscular mycorrhiza (Rhizophagus intraradices) and root endophyte Piriformospora indica under salinity stress in Glycirrhiza glabra L.

نویسندگان [English]

  • Maryam Khodabandeloo 1
  • Setareh Amanifar 2
  • Ehsan Mohsenifard 3
  • Mohammad Sadegh Askari 2

1 MSc. Graduate, Dept. of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

2 Assist. Prof., Dept. of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

3 Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

چکیده [English]

Symbiotic fungies such as mycorrhiza can alleviate biotic and abiotic stresses in host plants and affect their growth, nutrition and tolerance to salinity stress. Glycyrrhiza glabra is commonly grown in Asia for medicinal purpose and fodder source for livestock. In order to assess the effect of entophytic fungi symbiosis on growth and some physiological properties of G. glabra under different levels of salinity, an experiment was conducted in a factorial design with combination of two factors, salinity levels (non-saline, 4, 8, 12 and 16 dS m-1) and symbiotic fungi (non-inoculated, inoculated with Piriformospora indica orRhizophagus intraradices) in three replicates. Results showed the decrease of root fungal colonization, shoot and root dry weight and root length, and shoot K and P content with increasing of salinity levels. Phosphorus and K utilization efficiency were decreased by increasing of salinity levels. Moreover, salinity caused a significant increase in electrolyte leakage and Na+/K+ ratio. R. intraradices colonization considerably increased tolerance index under salinity stress and decreased Na+/K+ ratio. R. intraradices inoculated plants showed greater biomass, P and K content in comparison with non-inoculated and P. indica inoculated plants. While plant inoculating with P. indica resulted in an increase in shoot dry weight at non-saline condition, and did not significantly affect other studied parameters. Results of this study indicated the ameliorating effects of arbuscular mycorrhizal symbiosis in G.glabra under salinity stress, and the utilization ability of this symbiosis in phytoremediation of salt affected soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycorrhizal symbiosis
  • Physiological properties
  • Phytoremediation
  • Salinity
Akhani H., and Ghorbanli M. 1993. A contribution to the halophytic vegetation and flora of Iran. In: Lieth H., and Al Masoom A. (Ed.), Towards the Rational Use of High Salinity Tolerant Plants. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 35–44.
Al-Karaki G. N. 2000. Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. Mycorrhiza, 10(2): 51-54.
Al-Khaliel A.2010. Effect of salinity stress on mycorrhizal association and growth response of peanut infected by Glomus mosseae. Plant, Soil and Environment, 56: 318-324.
Asghari H., Marschner P., Smith S., and Smith F.2005. Growth response of Atriplex nummularia to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi at different salinity levels. Plant and Soil, 273: 245-256.
Ashraf M. 2002. Exploitation of genetic variation for improvement of salt tolerance in spring wheat. In: Ahmad R., and Malik K.A. (Ed.), Prospects for Saline Agriculture. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 113–121.
Awad A., Edwards D., and Campbell L.1990. Phosphorus enhancement of salt tolerance of tomato. Crop Science, 30: 123-128.
Baltruschat H., Fodor J., Harrach B.D., Niemczyk E., Barna B., Gullner G., Janeczko A., Kogel K.H., Schäfer P., and Schwarczinger I.2008. Salt tolerance of barley induced by the root endophyte Piriformospora indica is associated with a strong increase in antioxidants. New Phytologist, 180: 501-510.
Beltrano J., Ruscitti M., Arango M., and Ronco M.2013. Effects of arbuscular mycorrhiza inoculation on plant growth, biological and physiological parameters and mineral nutrition in pepper grown under different salinity and P levels. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 13: 123-141.
Cantrell I.C., and Linderman R.G.2001. Preinoculation of lettuce and onion with VA mycorrhizal fungi reduces deleterious effects of soil salinity. Plant and Soil, 233: 269-281.
Chinnusamy V., Jagendorf A., and Zhu J.K.2005. Understanding and improving salt tolerance in plants. Crop Science, 45: 437-448.
Colla G., Rouphael Y., Cardarelli M., Tullio M., Rivera C.M., and Rea E.2008. Alleviation of salt stress by arbuscular mycorrhizal in zucchini plants grown at low and high phosphorus concentration. Biology and Fertility of Soils, 44: 501-509.
Dionisio-Sese M.L., and Tobita S. 1998. Antioxidant responses of rice seedlings to salinity stress. Plant Science, 135(1): 1-9.
Evelin H., Giri B., and Kapoor R.2012. Contribution of Glomus intraradices inoculation to nutrient acquisition and mitigation of ionic imbalance in NaCl-stressed Trigonella foenum-graecum. Mycorrhiza, 22: 203-217.
Giri B., Kapoor R., and Mukerji K.2007. Improved tolerance of Acacia nilotica to salt stress by arbuscular mycorrhiza, Glomus fasciculatum may be partly related to elevated K/Na ratios in root and shoot tissues. Microbial Ecology, 54: 753-760.
Gupta M., Prasad A., Ram M., and Kumar S.2002. Effect of the vesicular–arbuscular mycorrhizal (VAM) fungus Glomus fasciculatum on the essential oil yield related characters and nutrient acquisition in the crops of different cultivars of menthol mint (Mentha arvensis) under field conditions. Bioresource Technology, 81: 77-79.
Hammer E.C., Nasr H., Pallon J., Olsson P.A., and Wallander H.2011. Elemental composition of arbuscular mycorrhizal fungi at high salinity. Mycorrhiza, 21: 117-129.
Hasegawa P.M., Bressan R.A., Zhu J.K., and Bohnert H.J.2000. Plant cellular and molecular responses to high salinity. Annual Review of Plant Biology, 51: 463-499.
He Z., He C., Zhang Z., Zou Z., and Wang H.2007. Changes of antioxidative enzymes and cell membrane osmosis in tomato colonized by arbuscular mycorrhizae under NaCl stress. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 59: 128-133.
Hill T.W., and Kafer E.2001. Improved protocols for Aspergillus minimal medium: trace element and minimal medium salt stock solutions. Fungal Genetics Reports, 48: 20-21.
Jamil M., and Rha E.S.2004. The effect of salinity (NaCl) on the germination and seedling of sugar beet (Beta vulgaris L.) and cabbage (Brassica oleracea L.). Plant Resources, 7: 226-232.
Karagiannidis N., Thomidis T., Panou-Filotheou E., and Karagiannidou C.2012. Response of three mint and two oregano species to Glomus etunicatum inoculation. Australian Journal of Crop Science, 6: 164.
Kushiev H., Noble A.D., Abdullaev I., and Toshbekov U.2005. Remediation of abandoned saline soils using Glycyrrhiza glabra: a study from the hungry steppes of Central Asia. International Journal of Agricultural Sustainability, 3: 102-113.
Lutts S., Kinet J., and Bouharmont J.1996. NaCl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Annals of Botany, 78: 389-398.
Miyasaka S.C., and Habte M.2001. Plant mechanisms and mycorrhizal symbioses to increase phosphorus uptake efficiency. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 32: 1101-1147.
Nautiyal C.S., Chauhan P.S., DasGupta S.M., Seem K., Varma A., and Staddon W.J.2010. Tripartite interactions among Paenibacillus lentimorbus NRRL B-30488, Piriformospora indica DSM 11827, and Cicer arietinum L. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26: 1393-1399.
Oelmüller R., Sherameti I., Tripathi S., and Varma A.2009. Piriformospora indica, a cultivable root endophyte with multiple biotechnological applications. Symbiosis, 49: 1-17.
Phillips J.M., and Hayman D.1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British mycological Society, 55: 159-161.
Porcel R., Aroca R., and Ruiz-Lozano J.M.2012. Salinity stress alleviation using arbuscular mycorrhizal fungi: A review. Agronomy for Sustainable Development, 32: 181-200.
Porras-Soriano A., Soriano-Martín M.L., Porras-Piedra A., and Azcón R.2009. Arbuscular mycorrhizal fungi increased growth, nutrient uptake and tolerance to salinity in olive trees under nursery conditions. Journal of Plant Physiology, 166: 1350-1359.
Qiang X., Weiss M., Kogel K.H., and Schäfer P.2012. Piriformospora indica—a mutualistic basidiomycete with an exceptionally large plant host range. Molecular Plant Pathology, 13: 508-518.
Rabhi M., Atia A., Abdelly C., and Smaoui A.2015. New parameters for a better evaluation of vegetative bioremediation, leaching, and phytodesalination. Journal of Theoretical Biology, 383: 7-11.
Rai A., Rai S., and Rakshit A. 2013. Mycorrhiza-mediated phosphorus use efficiency in plants. Environmental and Experimental Biology, 11: 107-117.
Satter M., Hanafi M., Mahmud T., and Azizah H. 2006. Influence of arbuscular mycorrhiza and phosphate rock on uptake of major nutrients by Acacia mangium seedlings on degraded soil. Biology and Fertility of Soils, 42: 345-349.
Sherameti I., Tripathi S., Varma A., and Oelmüller R.2008. The root-colonizing endophyte Pirifomospora indica confers drought tolerance in Arabidopsis by stimulating the expression of drought stress–related genes in leaves. Molecular Plant Microbe Interactions, 21: 799-807.
Sirrenberg A., Göbel C., Grond S., Czempinski N., Ratzinger A., Karlovsky P., Santos P., Feussner I., and Pawlowski K.2007. Piriformospora indica affects plant growth by auxin production. Physiologia Plantarum, 131: 581-589.
Varma A., Singh A., Sahay N.S., Sharma J., Roy A., Kumari M., Rana D., Thakran S., Deka D., and Bharti K. 2001. Piriformospora indica: A cultivable mycorrhiza-like endosymbiotic fungus. In: Hock B. (Ed.), The Mycota IX. SpriSpringer-Verlag, Berlin, Germany, pp. 125–150.
Varma A., Verma S., Sahay N., Bütehorn B., and Franken P.1999. Piriformospora indica, a cultivable plant-growth-promoting root endophyte. Applied and Environmental Microbiology, 65: 2741-2744.
Wu Q.S., and Xia R.X.2006. Arbuscular mycorrhizal fungi influence growth, osmotic adjustment and photosynthesis of citrus under well-watered and water stress conditions. Journal of Plant Physiology, 163: 417-425.
Yadav V., Kumar M., Deep D.K., Kumar H., Sharma R., Tripathi T., Tuteja N., Saxena A.K., and Johri A.K.2010. A phosphate transporter from the root endophytic fungus Piriformospora indica plays a role in phosphate transport to the host plant. Journal of Biological Chemistry, 285: 26532-26544.
Zhang F., Wang Y., Yang Y., Wu H., Wang D., and Liu J.2007. Involvement of hydrogen peroxide and nitric oxide in salt resistance in the calluses from Populus euphratica. Plant, Cell and Environment, 30: 775-785.