همکار محترم

با کمال مسرت و خوشبختی به اطلاع می رساند جلد هشتم شماره 4 زمستان 1399 مجله علمی-پژوهشی تحقیقات کاربردی خاک با هدف اشاعه یافته ها و نشر سریع دستاوردهای علمی پژوهشی مربوط به علوم خاک توسط معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه منتشر شد. این مجله آخرین دستاوردهای تحقیقاتی مهم و همچنین مقالات بنیادی و کاربردی در زمینه های شیمی و آلودگی خاک، حاصلخیزی و تغذیه گیاه، فیزیک خاک و رابطه آب، خاک و گیاه، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پیدایش و رده بندی خاک، کانی شناسی، ارزیابی حفاظت و مدیریت پایدار خاک، و تناسب اراضی و مدیریت شوری خاک را منتشر می کند. در این راستا با اعلام آمادگی برای پذیرش مقالات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم خاک دعوت می نماید مقالات خود را در چارچوب "راهنمای نویسندگان" ارسال نمایند. علاقه مندان برای ارسال مقاله می توانند از طریق سامانه مجله به آدرس asr.urmia.ac.ir اقدام نمایند.