راهنمای تهیه و تنظیم مقاله

مجله علمی-پژوهشی تحقیقات کاربردی خاک

 

فایل نمونه

فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع

 

کلیات و اهداف

مجله تحقیقات کاربردی خاک، مقالات پژوهشی به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش­های علمی کوتاه تهیه شده در زمینه علوم خاک شامل شیمی و آلودگی خاک و آب، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، بیولوژی خاک، فیزیک و رابطه آب و خاک، فرسایش و حفاظت خاک، تناسب اراضیو پیدایش و طبقه ­بندی خاک را جهت بررسی و چاپ می­پذیرد. مقالات ارسالی نباید در نشریه دیگری چاپ یا همزمان برای بررسی به مجله دیگر ارسال شده باشند. مقالاتی که چکیده آن­ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده­اند، مستثنی می ­باشند.

 

روش نگارش مقاله

مقالات ارسالی طبق راهنمای زیر و پس از تطبیق با نمونه مقالات چاپ شده در آخرین شماره مجله تهیه گردند.

1- متن اصلی مقاله به زبان فارسی به­همراه چکیده انگلیسی می­باشد.  گفتنی است در فهرست منابع باید همه منابع مورد استفاده به زبان انگلیسی آورده شوند و منابع فارسی  به زبان انگلیسی ترجمه شوند.

2- تمامی قسمت­های مقاله با فاصله سطور 1/5 در اندازه A4 با حاشیه 2/5 سانتی­متر از هر طرف باشد و تمام صفحات مقاله پشت سر هم به فارسی در وسط و پایین صفحات شماره­ گذاری شوند.

3- جهت تسهیل فرآیند ارزیابی و پیگیری، خواهشمند است مقالات به صورت فایل( Word docx) نسخه 2013 و به صورت تک ستونی و صرفا از طریق سامانه به آدرسasr.urmia.ac.ir ارسال گردند. ضمنا در نامگذاری دو فایل ارسالی (فایل متن اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان) نباید از نام نویسندگان برای نامگذاری استفاده گردد.

  • فایل مشخصات مقاله به ترتیب شامل موارد زیر می­باشد:
  • عنوان کامل مقاله به فارسی (کاملا شیوا و ترجیحا کمتر از 20 واژه)
  • عنوان کامل مقاله به انگلیسی (برگردان کامل عنوان فارسی)
  • اسامی فارسی و انگلیسی نویسندگان (به صورت کامل آورده شود)
  • آدرس کامل و مرتبه علمی نویسندگان
  • اطلاعات تماس مکاتبه­کننده و سایر همکاران (شماره تلفن، دورنگار و پست­ الکترونیک) به­صورت زیرنویس درج می­گردد.
  • فایل متن اصلی مقاله (بدون اسامی نویسندگانبه شرح زیر تهیه شود:
  • عنوان کامل مقاله به فارسی (کاملا شیوا و ترجیحا کمتر از 20 واژه)
  • چکیده مقاله حداکثر در 300 کلمه و شامل بیان مسئله، هدف، روش، نتایج و نتیجه­ گیری کلی پژوهش است. چکیده انگلیسی در انتهای مقاله و برگردان کامل چکیده فارسی باشد. در پایان چکیده­ ها حداکثر 5 واژه کلیدی (Keywords) درج گردد.
  • بخش­های مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری کلی بترتیب قید شوند. بخش تشکر و قدردانی (در صورت نیاز) پس از نتیجه‌گیری کلی آورده ­شود. تعداد کل صفحات مقاله باید کمتر از 16 صفحه باشد.

 4- برای اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود. اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شوند.

5- جداول و شکل­ها باید کاملا مطابق با الگوی مجله و در داخل متن اصلی مقاله آورده شوند. نمودارها مستقیما از اکسل به متن اصلی کپی شوند. عنوان و زیرنویس شکل­ها و جداول انگلیسی نیز نوشته شود.  ضمنا در جداول  خطوط فرعی بین ردیف ها و ستون ها حذف شوند.

  

فرمت شکلها: نمودارهای ستونی بایستی در نرم افزار  Excel بصورت فرمت  Pattern (خطوط مورب و یا شکل آجری) رسم گردند و از آوردن نمودارهای با ستونهای کاملا پر و سیاه خودداری نمایید.

 

 8- عنوان ستون­های جداول باید مختصر و واحدهای آن­ها در داخل پرانتز نوشته شوند. اعداد جداول با حروف انگلیسی باشند. ابعاد جداول و اشکال باید طوری تنظیم گردد که در یک صفحه نشریه (طولی یا عرضی) جای گیرد.

9- هنگام ارجاع مطلبی در متن، نام نگارنده خارج از پرانتز قرار می­گیرد و نام انگلیسی و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته می­شود، مانند:.....در پژوهشی پتراک (Petrak, 2015) و محمدی (Mohamadi, 2014) گزارش کردند ........ چنانچه منبع دارای یک نگارنده باشد، نام نگارنده و سال قید می­گردد مانند: ..............(Johnson, 1995). اگر منبع دارای دو نگارنده باشد، نام هر دو ذکر می­گردد. مانند: ...........( Wu, 2005 & Lee)..........اگر منبع دارای بیش از دو نگارنده باشد فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارت "و همکاران" (et al.,) درج گردد مانند: کیم و همکاران (Kim et al., 2008).

10- در بخش رفرنس ها (References)، از فرمت جدید استفاده شود و فقط منابعی که در متن به آنها ارجاع شده است ذکر گردند. منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی  مولفان تنظیم شده و فقط بصورت انگلیسی در انتهای متن قبل از چکیده انگلیسی آورده شود. طریقه نوشتن برخی از منابع به شرح زیر می­باشد:

 

- مقالات مندرج در نشریات (نام مجلات به ­صورت کامل و اتالیک درج گردد)

Askegaard M., Hansen H.C., and Schjorring J.K. 2005. A cation exchange resin method for measuring long-term potassium release rates from soil. Plant and Soil, 271(1-2): 63-74.

 

- در مورد کتاب تالیف شده (نام کتاب با حروف اول بزرگ و همراه با تعداد صفحات کل کتاب)

Marschner H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd Ed. Academic Press, London, 889p.

 

- در مورد فصلی از یک کتاب ویرایش شده ذکر صفحات مورد استفاده الزامی است.

Mulvaney R.L. 1996. Nitrogen-inorganic forms. In: Sparks D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis—Part 3. Chemical Methods—SSSA Book Series No. 5. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 1123–1184.

- در مورد گزارش­هایی که به صورت چکیده (Abstract) منتشر می­شوند

طرز نوشتن مانند مقاله نشریه است فقط در انتها کلمه Abst. در پرانتز آورده می­شود:

……….Phytopathology, 71: 1004 (Abst.)

گزارش­های داخلی موسسات و چاپ نشده و گزارش­های سالانه قابل ذکر در فهرست منابع نمی­باشند.

 

- در مورد خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره های علمی

Johnston A.E., and Goulding K.W.T. 1990. The use of plant and soil analyses to predict the potassium supplying capacity of soil. In: Development of K-fertilizer recommendations. Proceedings of the 22nd Colloquium of the International Potash Institute, International Potash Institute Bern Switzerland, pp. 177-204.

 

11- چنانچه منبع مورد استفاده در متن به زبان غیر انگلیسی ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، منبع به زبان انگلیسی نوشته شده و در آخر در پرانتز زبان اصلی قید می­گردد. برای نمونه در مورد منبعی به زبان فارسی چنین نوشته می­شود: .‌‌‌‌...(In Persian).

Dovlati B., Oustan S.H., and Samadi A. 2008. Forms of potassium and Q/I relationship for sunflower growing soils in Khoy region. Journal of Agricultural Science and Technology and Natural Resources, 12(46): 623-636. (In Persian)

قلم­های مورد نیاز برای متن

1-   عنوان مقاله به فارسی با قلم B Nazanin سیاه و اندازه قلم 16

2-   عنوان مقاله به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 14

3-   نام نویسندگان به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 13

4-   نام نویسندگان به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 12

5-   آدرس نویسندگان به فارسی به­صورت زیر نویس با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 9

6-   آدرس نویسندگان به انگلیسی به­صورت زیر نویس با قلمTimes New Roman  و اندازه 8

7-   عناوین درجه یک شامل چکیده، کلمات کلیدی و ......با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 12

8-   عناوین انگلیسی درجه یک شامل Abstract، Keywords و ..... با قلم Times New Roman Bold و اندازه 12

9-   متن اصلی مقاله به زبان فارسی با قلم B Nazanin معمولی و اندازه قلم 12 و کلمات انگلیسی داخل متن اصلی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10

10- متن چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی و منابع با قلم Times New Roman و اندازه 11

 

اطلاعات تماس دفتر مجله:

ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه (پردیس نازلو)، حوزه معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی، دفتر نشریات- صندوق پستی 165 کد پستی 44931-57159

تلفن 32755284 و نمابر 32779558-044 وبگاه مجله: asr.urmia.ac.ir

 پست­ الکترونیکی: asr@urmia.ac.ir

مقالات پس از پذیرش اولیه (علمی)، باستی توسط نویسندگان مطابق با فایل نمونه آماده شوند.