نویسنده محترم

با سلام

با استناد به مصوبه هیات تحریریه نشریه و معاونت پژوهشی دانشگاه، مولفین محترم جهت تأمین بخشی از هزینه های داوری و چاپ مبلغ یک میلیون ریال (1،000،000 ریال) به شماره شبا  IR950100004001075203022945 و با شناسه واریز 391075255122500001401031225000  نزد بانک مرکزی به نام عواید اختصاصی دانشگاه ارومیه (نشریه تحقیقات کاربردی خاک) واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

مدیر نشریه