نویسنده محترم

با استناد به مصوبه هیات تحریریه نشریه، مولفین محترم جهت تأمین بخشی از هزینه های چاپ و ویراستاری مقاله، مبلغ یک میلیون ریال (1،000،000 ریال) به حساب شماره 0105715452005 بانک ملی شعبه پردیس دانشگاه ارومیه به نام عواید اختصاصی دانشکده کشاورزی (نشریه تحقیقات کاربردی خاک) واریز و رسید بانکی را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند. 

مدیر نشریه