ضمن تبریک و تشکر به اطلاع علاقه مندان به چاپ مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی و ISC"تحقیقات کاربردی خاک

می رساند که مطابق با نتایج آخرین ارزیابی نشریات وزارت عتف، این مجله در ردیف "نشریات هسته" قرار گرفت

و موفق به اخذ ضریب تاثیر (173/0=IF و با رتبه Q3از پایگاه استنادی جهان اسلام گردیده است.