با کمال مسرت به اطلاع علاقه مندان به چاپ مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی و

 

ISC"تحقیقات کاربردی خاکمی رساند که این مجله موفق به اخذ

 

ضریب تاثیر (079/0=IF و با رتبه Q3از پایگاه استنادی جهان اسلام گردیده است.