ضمن تشکر به اطلاع علاقه مندان به چاپ مقاله در نشریه علمی-پژوهشی و ISC"تحقیقات کاربردی خاک

می رساند که مطابق با نتایج آخرین ارزیابی نشریات وزارت عتف، این مجله در ردیف "نشریات هسته" قرار گرفت

و موفق به اخذ ضریب تاثیر (19/0=IF و با رتبه Q2از پایگاه استنادی جهان اسلام گردیده است. 

این نشریه از  قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.

  • به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که هزینه چاپ مقاله در مجله تحقیقات کاربردی خاک مبلغ 1000000 ریال می باشد.