نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی خاک دانشگاه زنجان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

3 هیئت علمی، دانشگاه ارومیه

4 بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان

چکیده

ارزیابی تناسب اراضی مهم­ترین مرحله در آمایش سرزمین بوده و ارزیابی سریع با دقت و صحت بالا، ضروری است. در این راستا، کاربرد مدل‌های رایانه‌ای، برای مدیریت و ارزیابی منابع خاک اجتناب­ناپذیر است. هدف از این تحقیق، استفاده از سیستم میکرولیز در قالب مدل ترازا در تشخیص محدودیت‌های بیو‌اقلیمی، مدل سرواتانا در پیش‌بینی قابلیت استعداد اراضی و مدل آلماگرا برای ارزیابی تناسب اراضی تیپ‌های بهره‌وری زیتون، هلو و مرکبات در منطقه­ای با وسعت 16555 هکتار در شمال­شرق استان آذربایجان شرقی (شهرستان خداآفرین) می­باشد. بدین منظور، ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی 11 خاکرخ شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. خاک‌های تحت بررسی بر اساس کلید رده‌بندی آمریکایی در دو رده اریدی‌سول­ها شامل زیررده‌های Calcids، Cambids و Gypsids) و انتی‌سول­ها با زیررده  Orthents رده­بندی شدند. بر اساس مدل ترازا، تیپ‌های بهره‌وری زیتون و هلو، در کلاس کمبود رطوبت h2 و مرکبات در کلاس h3 قرار گرفتند. بنابراین در دوره رشد به­ترتیب بین 20 تا 40 درصد و 40 تا 60 درصد کاهش تولید خواهند داشت. نتایج حاصل از مدل سرواتانا نشان داد که 82/82 درصد از اراضی مورد مطالعه مستعد برای کشاورزی و 18/17 درصد برای مرتع و جنگل‌کاری قابل توصیه هستند. نتایج ارزیابی تناسب با مدل آلماگرا نشان داد که هیچ کدام از تیپ‌های بهره‌وری مورد مطالعه، در کلاس S1 قرار نگرفتند. محدودکننده‌ترین عامل‌های خاکی نیز به­ترتیب فراوانی و گسترش بافت خاک، عمق موثر، آهک، توسعه یافتگی و سدیمی بودن بودند. نهایتاً تیپ بهره‌وری هلو مناسب‌ترین محصول با توجه به شرایط اقلیم، زمین‌نما و خاک بوده و اولویت کشت در منطقه به­صورت هلو، زیتون و مرکبات می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Priority of Cultivation for some Types of Garden Utilization for Construction of Orchard in the Khodaafarin Area

نویسندگان [English]

  • omid ahmadi 1
  • moslem servati 3
  • Tooraj khoshzaman 4

1 Dept. of Soil Science, Faculty of Agric., Univ. of Zanjan, Zanjan, Iran

2

3 Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University

4 Soil and Water Research Department, Zanjan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization

چکیده [English]

Land suitability evaluation is the most important step in land use planning and rapid assessment of the land suitability with high precision and accuracy is necessary. Therefore, the use of computer models for management and assessment of soil resources is inevitable. The aim of this study was to use MicroLEIS system in the form of a Terraza model to identify the bioclimatic deficiency, Cervatana capability and land suitability prediction and Almagra for land suitability evaluation of olive, peach and citrus utilization types in an area of 16555 hectares in the northeast of East Azerbaijan province (Khodaafarin County). The morphological and physiochemical characteristics of 11 control profiles were studied. The studied soils were classified in two order of Aridisols and Entisols and suborder of Calcids, Cambids, Gypsids and Orthents. Based on Terraza, the olive and peach utilization types were in h2 class of deficiency of humidity and citrus was in class of h3. Thus, during the growth period, their production will be reduced between 20 to 40% and 40 to 60% respectively. The results of Cervatana showed that 82.82% of the study area was talent to agriculture and the 17.18% are recommended for pasture or forest plantation. The results of the evaluation of suitability to the Almagra also showed that none of the studied utilization types are in the S1 class. The most limiting of soil factors is the frequency and spread of soil texture, useful depth, lime, profile development and sodium saturation. Finally, the peach utilization type is the most suitable product considering the climatic and the characteristics of landscape and soil, and the priority of cultivation in the area is peach, olive and citrus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land suitability
  • Sustainable development
  • MicroLEIS
Alamdari P., and Amanifar S. 2016. Land suitability classification of East Azerbaijan research station for tomato, potato, onion and bean. International Journal of Agricultural Management and Development, 6(1): 117-122.
Anaya-Romero M., Abd-Elmabod S.K., Muñoz-Rojas M., Castellano G., Ceacero C.J., Alvarez S., Méndez M., and De la Rosa D. 2015. Soil threats under climate change scenarios in the Andalusia region southern Spain. Land Degradation and Development, 26(5): 441-449.
Anonymous, 2014. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. FAO, Rome, Italy.
De la Rosa D., Anaya-Romero M., Pereira E.D., Heredia N., and Shahbazi F. 2009. Soil-specific agroecological strategies for sustainable land use- A case study by using MicroLEIS DSS in Sevilla Province (Spain). Land Use Policy, 26: 1055-1065.
De la Rosa D., and Magaldi D. 1982. Approximation to a land evaluation system with special reference to Mediterranean regions. Technical Report: Sevilla. CEBAS. CSIC.
De la Rosa D., Mayol F., Diaz-Pereira E., Fernandez M., and De la Rosa DJr. 2004. A land Evaluation Decision Support System (MicroLEIS DSS) for agricultural soil protection. Environmental Modeling and Software, 19: 929-942. Drought. Tree Physiology 15: 379-385.
De la Rosa D., Moreno J.A., Garcia L.V., and Almorza J. 1992. MicroLEIS: A microcomputer-based Mediterranean Land Evaluation System. Soil Use and Management, 8: 89-96.
FAO. 1976. A framework for land evaluation. FAO Soils Bulletin Series No. 32. FAO, Rome.
FAO. 1981. Report on the agroecological zones project. Vol. 3. Methodology and results for South and Central America. World Soil Resource. 48/5. Rome.
Farshi A., Shariati R., Jarallahi R., Ghaemi M., Shahabifar M., and Tavalaei M.M. 1997. Estimated Water Requirements for Major Agronomic and Horticultural Plants of the Country (Iran). Volume II, garden plants. Research and development of Soil and Water Research Institute, 629p.
Gee G.W., and Bauder J.W. 1986. Particle-size analysis. In: A. Klute (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods. 2nd Ed. Agron. Monogr. 9. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 383-411.
Givi G. 1997. Qualitative land suitability evaluation for crops and garden plants, Soil and Water Research Institute, Technical Journal No. 1015. 100p.
Kutter A., Nachtergaele F.O., and Verheye W.H. 1997. The new FAO approach to land use planning and management, and its application in Sierra Leone. Interdenominational Theological Center Journal, 3: 278-283.
McLean E.O. 1982. Soil pH and Lime requirement. In: A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Micromorphological Properties. 2nd Ed. Agron. Monogr. 9. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 199-224.
Nelson R.E. 1982. Carbonate and gypsum. In: Page, A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological methods. 2nd Ed. Agron. Monogr. 9. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 181-197.
Nelson W., and Sommers L. 1982. Total carbon, organic carbon and organic matter. In A.L. Page et al (Eds.) Methods of Soil Analysis. Part 2. 2nd Ed. Agron. Monogr. No. 9. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 532-581.
Newhall F., and Berdanier C.R. 1996. Calculation of soil moisture regimes from the climatic record. Natural Resources Conversations Service, Soil Survey Investigation Report, No. 46, 13p.
Niknam P., Shahbazi F., Oustan S.H., and Sokouti R. 2018. Using MicroLEIS DSS to assess the impact of climate change on land capability in the miandoab plain, Iran. Carpathian journal of earth and environmental sciences, 13(1): 225–234.
Pakpour Rabati A., Jafarzadeh A.A., Shahbazi F., and Ammary P. 2012. Land Use Planning of Piranshar, Pasveh and Jaldian Using Decision Support Models. Water and soil science journal, 22(3): 139-156. (In Persian)
Rezaei H., Shahbazi F., and Alavikia S.S. 2011. Statistical Analysis of Results of Parametric Methods and Almagra Model in Land Suitability Evaluation. Water and soil science journal, 21(4): 65-80. (In Persian)
Roades J.D. 1990. Soluble salts. In: A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Micromorphological Properties. 2nd Ed. Agron. Monogr. 9. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 167-179.
Sadat hashemi S., and Kiani F. 2018. Qualitative Land Suitability Evaluation for Canola and Sugar Beet Cultivations with FAO Different Methods (Gyan area, Hamadan Province). Applied soil research, 5(2): 16-30. (In Persian)
Schoeneberger, P.J., Wysocki, D.A., Benham, E.C., and Broderson, W.D. 2012. Field Book for Describing and Sampling Soils. Natural Resources Conservation Service, USDA, National Soil Survey Center, Lincoln, NE, 280p.
Servati M., Jafarzadeh A.A., Shahbazi F., Mohammadi H., and Teimourpour N. 2015. Land Use Designation for Agricultural and Non-Agricultural Purposes by MicroLEIS DSS. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 5(3): 233-246. (In Persian)
Servati M., Momtaz H., Omrani M., and Mohammadi H. 2014. Land suitability of Golfaraj region for Sugar beet cultivation using Mediterranean system. Applied soil research, 2(2): 1-11. (In Persian)
Sharifi P., Servati M., and Mohammadkhani N. 2018. Climate change impact on land suitability evaluation for some rainfed crops in Miandoab region. Iranian journal of soil research, 32(2): 243-253. (In Persian)
Sys C., Van Ranset E., and Debaveye J. 1991a. Land evaluation. Part I, Principle in land evaluation and crop production calculation. International Training Center for Post Graduate Soil Scientists, Ghent University, Gent, Belgium.
Sys C., Van Ranset E., and Debaveye J. 1991b. Land evaluation, Part II, Methods in land evaluation. International Training Center for Post Graduate Soil Scientists, Ghent University, Ghent, Belgium.
Sys C., Van Ranset E., Debaveye J., and Beernaert F. 1993. Land evaluation, Part III, Crop requirements. General Administration for Development Cooperation Place, Brussels, Belgium.
Thomas, G. W. 1982. Exchangeable Cations, Pp. 159-165 In: Methods of soil analysis. Part II (page A. L Miller. R. H., and Keeney. D. R., (Ed). 2nd Ed. America Society of Agronomy and Soil Science of America. Madison. Wisconsin, USA.
USDA. 2014. Keys to Soil Taxonomy. 12nd Edition. Soil Survey staff. Natural Resources Conversations Service. 360p.