نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب

2 هیدرولیک، دانشیار گروه آب دانشگاه ارومیه

3 هیات علمی/ دانشگاه ارومیه

چکیده

بحران آب از یک طرف و شوری شدن اراضی از طرف دیگر، بخش کشاورزی را با چالش­های جدی روبرو ساخته است. هدف این تحقیق، بررسی اثرهای سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و بهره­وری آب کلزای پاییزه (Brassica Napus) و رقم اکاپی در شرایط تنش خشکی و شوری در حوزه دریاچه ارومیه می­باشد. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‌های کامل  تصادفی، در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه اجرا شد. آبیاری به عنوان فاکتور اول در سه سطح، آبیاری تا حد ظرفیت مزرعه‌ای، 75% و 50% ظرفیت مزرعه‌ای، شوری در سه سطح، بدون تنش شوری، آبیاری با آب 7 و 14 میلی موس بر سانتی­متر و نیتروژن در سه سطح به ترتیب با مقادیر 60، 120 و 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، اعمال گردید. بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری تا ظرفیت مزرعه، نیتروژن 180 کیلوگرم در هکتار و بدون تنش شوری و کمترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری تا 50% ظرفیت زراعی، 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و 14 میلی موس بر سانتی­متر شوری به ترتیب با مقادیر 45/4 و 59/0 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین مقدار این شاخص در تیمار آبیاری تا ظرفیت مزرعه، نیتروژن 180 کیلوگرم در هکتار و بدون تنش شوری، و کمترین آن در تیمار آبیاری تا 50% ظرفیت زراعی، 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و 14 میلی موس بر سانتی­متر شوری به ترتیب برابر با 5/8 و 2/1 تن در هکتار حاصل شد. بر اساس نتایج، استفاده از کود نیتروژن می­تواند اثرهای سوء تنش شوری را تا حد زیادی جبران نماید. در بین صفات اندازه­گیری شده در این تحقیق، ارتفاع بوته، کمترین تغییر معنی­دار را در برابر انواع تنش­های آبی و شوری از خود نشان داد. افزایش غلظت نمک در آب، سبب، کاهش بهره­وری آب گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen and Salinity on Irrigation Water Yield and Productivity at Different Soil Moisture Levels

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Chakherloo 1
  • Sina Besharat 2
  • Vahid Reza Verdinejad 3

1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia

2 هیدرولیک، دانشیار گروه آب دانشگاه ارومیه

3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia

چکیده [English]

The water crisis coupling with the soil salinization have made the agricultural sector facing serious challenges. This study aims to investigate the effects of nitrogen fertilizer levels on yield and water use efficiency of autumn Canola (Brassica Napus) under drought and salinity stress conditions in Lake Urmia basin. This research has been conducted as factorial based on randomized complete blocks design with three replications at the research farm of Department of Water Engineering, Urmia University. Irrigation as first factor have been applied at three levels including 50%, 75% and 100% of field capacity, salinity stress as second factor have been applied at three levels including irrigation without salinity, with 7 and 14 dS/m saline water, and nitrogen as third factor have been applied in 60, 120 and 180 kg/hectare. The highest grain yield (4.45 tons/hectare) have been achieved in field capacity irrigation, nitrogen 180 kg/hectare without salinity stress treatments and the lowest rain yield (0.59 tons/hectare) have been achieved in up to 50% of field capacity irrigation, 60 kg/hectare pure nitrogen and 14 dS/m salinity treatments. The highest value of this index (8.5 tons/hectare) have been achieved in field capacity irrigation, nitrogen 180 kg/hectare without salinity stress treatments and the lowest rain yield (1.2 tons/hectare) have been achieved in up to 50% of field capacity irrigation, 60 kg/hectare pure nitrogen and 14 dS/m salinity treatments According to the results, the use of nitrogen fertilizer lead to greatly amend the effects of salinity stress. Among the measured parameters, plant height is the most resistant trait with the least variation in stress conditions. Increasing salinity leads to reduce the water use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilizer
  • Salt
  • Water Deficit
  • Water efficiency
  • Water use efficiency
Al-Barrak K. M., 2006. Irrigation interval and nitrogen level effects on growth and yield of Canola (Brassica Napus L.). Scientific Journal of King Faisal University (Basic and Applied Sciences). 7(1427H): 87-103.
Arzansh M.H., Benny A. N., Ghorbanly M.L., and Shahbazi M. 2012. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth parameters and levels of micronutrient on rapeseed cultivars under salinity stress. Soil Management for Sustainable Agriculture. 2(2): 153-163.
Asadi A. 2002. Evaluation of evapotranspiration rate of forage maize using lysimeter and comparison with different models of estimation of evapotranspiration in Karakaj area of Tabriz. Master of Science Degree in Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Tabriz University. (In Persian)
Bhattachary A. 2019. Water-use efficiency under changing climatic conditions. Changing Climate and Resource Use Efficiency in Plants. pp 111-180.
El-Howeity M.A., and Asfour M.M. 2012. Response of some varieties of canola plant (Brassica napus L.) cultivated in a newly reclaimed desert to plant growth promoting rhizobacteria and mineral nitrogen fertilizer. Annals of Agricultural Science. 57 (2): 129–136.
El-Nakhlawy F. S., and Bakhashwain A. A. 2009. Performance of Canola (Brassica napas L.) Seed Yield, Yield Components and Seed Quality under the Effects of Four Genotypes and Nitrogen Fertilizer Rate.  JKAU: Meteorology, Environment and Arid Land Agriculture Siences. 20 (2): 33-47.
FAO. 2013. Foodoutlook. Global Market Analysis. http://www.fao.foodoutlook.com.
Farhangi-Abriz S., Tahereh A., Alireza T. 2018. Salicylic acid but not jasmonic acid improved canola root response to salinity stress, Rhizosphere, https://doi.org/10.1016/j.rhisph.11.009.
George N., Sally E., Thompson H., Hollingsworth S. O., Stephen K. 2018. Measurement and simulation of water-use by canola and camelina under cool-season conditions in California. Agricultural Water Management 196: 15–23.
Grewal H.S. 2010. Water uptake, water use efficiency, plant growth and ionic balance of wheat, barley, canola and chickpea plants on a sodic vertiosol with variable subsoil NaCl salinity. Agricultural Water Management. 97: 148–156.
Hamzei J., Nasab A.D.M., Khoie F.R., Javanshir A., and Moghaddam M. 2007. Critical period weed control in three winter oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 31:83-90.
Jahandideh A., Barani Motlagh M., Dordipour E., Reza Ghorbani Nasrabadi R., Nazari T. 2020. The effects of co-application of humic acid and phosphorous fertilizer on vegetative growth indices and phosphorous availability in canola. Applied Soil Research. 8(1): 68-78.
Kar G., Kumar A., and Martha M. 2007. Water use efficiency and crop coefficients of dry season oilseed crops. Agriculture Water Management. 87: 73– 82.
Khadem Moghadam N., Motesharezadeh B., Savaghebi G. R., Maali Amiri R. 2015. Effects of potassium and zinc fertilizer treatments on potassium, calcium, magnesium, zinc uptake and K+/Na+ ratio and some physiological responses of two cultivars of Canola under salinity stress. Applied Soil Research. 3(1): 14-24.
Majnoni Heris A., Mahtabi Shiraz Gh. 2013. Laboratory of Soil and Water. University of Tabriz Publications. first round.
Mohsen Abadi, GR, Khodabandeh N., Arashi Y., Peyghombari SA. 2001. Effect of different levels of nitrogen fertilizer and irrigation on yield and yield components of two autumn rapeseed cultivars. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 32 (4): 772-765. (In Persian)
Naseri R., Mirzaei A., Emami T., Vafa P. 2012. Effect of salinity on germination stage of rapeseed cultivars (Brassica Napus L.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. IJACS. 4. 13: 918-922.
Nazemi A. H., Sadraddini A. A., Mojnooni-Heris A. Tuzel I. H. 2013. Effect of water stress on the yield and water use efficiency of Canola. The Journal of EGE university faculty of agriculture, Special Issue. 1:121-126.
Neshati Rad, M. 2013. Effect of Water Stress; Salinity and Nitrogen Levels on Water Use Efficiency in Autumn Canola in Urmia Lake Basin. Master of Science in Irrigation and Drainage. Urmia University College of Agriculture, Department of Water Engineering. 1392.
Neshati Rad, M., Besharat. S., Majnooni-Heris. A. 2014. The effects of water deficit and nitrogen levels on yield and yield components of winter canola in Urmia, Iran. Agriculture Science Developments. Agric. Sci. Dev., 3(4): 146-151.
Robertson M.J., and Holland J.F. 2004. Production risk of canola in the semi-arid subtropics of Australia. Australian Journal Agriculture Research. 55: 525-538.
Safavi Fard N. H., Heidari Sharif Abad A.H., Shirani Rad E., and Majidi Heravana J. 2018. Effect of drought stress on qualitative characteristics of canola cultivars in winter cultivation. Industrial Crops & Products. 114: 87– 92.
Shabani A., Kamgar Haghighi A.F., Thanksgiving AR, Imam Y., Honar, T. 2010. Effect of water stress on physiological characteristics of rapeseed. Soil and water sciences (agricultural science and technology and natural resources). Thirteenth Year, 49: 42-31. (In Persian)
Shekari F., Soltaniband V., Javanmard A., and Abbasi A. 2015. The impact of drought stress at different stages of development on water relations, stomatal density and quality changes of rapeseed (Brassica napus L.). Iran Agriculture Research. 34 (2): 81–90.
Sun X.P., Yan H.L., Kang X.Y., and Ma F.W. 2013. Growth, gas exchange, and water-use efficiency response of two young apple cultivars to drought stress in two scion-one rootstock grafting system. Photosynthetica 51 (3): 404-410.
Tunçtürk M., Tunçtürk R., Yildirim B., Çiftçi V. 2011. Effect of salinity stress on plant fresh weight and nutrient composition of some Canola (Brassica Napus L.) cultivars. African Journal of Biotechnology. 10 (10):1827-1832,
White J., Aaron A. Berg., Catherine C., Jon W., and Yinsuo Z. 2019. Canola yield sensitivity to climate indicators and passive microwave-derived soil moisture estimates in Saskatchewan, Canada. Agricultural and Forest Meteorology. 268: 354–362.
Yusefi M., Daneshian J., Shirani Rad A., Woldabadi S., Seifzadeh SA. 2018. Yield and efficiency of nitrogen application of rapeseed (Brassica Napus L.) under nitrogen and irrigation regimes. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production. 28 (3): 29-41. (In Persian)
Zand Parsa Sh., Mahmoudian Shooshtari M., Majnouni Herris, A. 2015. Measurement of standard evapotranspiration of maize by water balance method and variable root depth in a dry and semi-arid region. Journal of Soil and Water Science. 25 (1/4): 169-180. (In Persian)