نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیارگروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

4 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

استفاده تلفیقی از کلات­های شیمیایی در کنار کاشت گیاهان بیش انباشتگر،  به عنوان یک روش مؤثر در افزایش کارایی استخراج فلزات سنگین و کمک به اصلاح خاک­های آلوده، متداول است. وتیور به عنوان یک گیاه مقاوم به تنش شوری، خشکی و غلظت بالای فلزات سنگین شناخته شده است. اخیراً استفاده از کلات­های زیست­تخریب­پذیر در پالایش خاک از فلزات سنگین مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف کلات‌های زیست­تخریب­پذیر اتیلن دی آمین دی سوکسینیک اسید (EDDS)  و متیل گلایسین دی استیک اسید (MGDA) در چهار سطح (0، 1، 2و 4 میلی­مول در کیلوگرم خاک) بر افزایش میزان استخراج کروم 6 ظرفیتی در چهار سطح آلودگی خاک (.، 100، 200 و 400میلی­گرم در کیلوگرم خاک) توسط گونه وتیور (Chyrsopogon zizanioides L.)  انجام شد. استفاده از کلات MGDA با غلظت 4 میلی­مول در غلظت­های 0، 100، 200 و 400  میلی­گرم در کیلوگرم، به ترتیب نسبت جذب کروم ریشه را 62/1، 0/2، 48/1 و 5/2 برابر و در کلات EDDS به­ترتیب 5/1، 7/2، 25/2 و 9/2 برابر نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین، استفاده از کلات MGDA با غلظت 4 میلی­مول، به­ترتیب نسبت کروم شاخسار را  08/3، 73/3، 23/3 و 33/2 برابر و در کلات EDDS، به ترتیب 52/2، 97/4، 49/3 و 5/5  برابر نسبت به شاهد افزایش داد. اثر سطوح غلظت کروم خاک و همچنین غلظت کلات­ها بر زیست­توده و خصوصیات رویشی ریشه و شاخسار کاهشی بود، اما کلات  EDDSموجب افزایش قطر بوته شد. جمع­بندی نتایج حاصل از بررسی شاخصه­های زیستی BCF و TF نشان داد گیاه وتیور توانمندی خاصی در پالایش خاک­های آلوده به کروم 6 ظرفیتی دارد و کلات EDDS با غلظت 4 میلی­مول در کیلوگرم خاک، سبب تشدید جذب کروم به خصوص در ریشه و افزایش انتقال آن به شاخسار گیاه وتیور می­شود. لذا، این ترکیب به عنوان یک کلات زیست­تخریب­پذیر مناسب در افزایش بازده تثبیت زیستی وتیور در خاک­های آلوده به کرومات معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Biodegradable Chelates MGDA and EDDS on Phytoextraction of Chromium byVetiver Grass in Chromate Contaminated Soils

نویسندگان [English]

  • mahdi Ahmadian 1
  • Ahmad Golchin 2
  • Parisa Alamdari 3
  • Ghasem Asadian 4

1 PhD candidate, Department of Soil Science, College of Agriculture, Zanjan University, Iran

2 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan. Iran

3 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran

4 Professor Researh, Hamedan agriculture and natural resources center, Areeo., Hamedan, Iran

چکیده [English]

The combined use of chemical chelates along with the planting of hyperaccumulator plants has been suggested as an effective method to increasing the extraction efficiency of heavy metals and helping to improve contaminated soils. Vetiver is known as a resistant plant to salinity, drought and high concentrations of heavy metals. Recently, the use of biodegradable chelates in soil refining from heavy metals has been considered by researchers. This study was designed to investigate the effect of different levels of biodegradable chelates Ethylenediamine-N,N'-disuccinic acid (EDDS) and methylglycinediacetic acid (MGDA) on increasing the adsorption of Cr(IV) by Vetiver grass. Chelates concentration were defined at four levels (0, 1, 2, 4 mmol/Kg soil) and soil chromium contamination at four levels of potassium dichromate (0, 100, 200, 400 ppm). The results showed that the vegetative growth characteristic decreased with increasing soil chromium and chelates concentration. The use of 4 Mmol of MGDA on soil chromium concentrations (0, 100, 200 and 400 ppm) increased the chromium ratio in root by 1.26, 2.0, 1.48 and 2.5 times and this ratio in treatments of EDDS were 1.5, 2.7, 2.25 and 2.9 times more than the control treatment, respectively. Also, the use of 4 Mmol of MGDA in shoots increased the chromium ratio by 2.8, 3.7, 4.1 and 4.2 times and in EDDS were 1.5, 3.8, 4.1 and 6.7 times more than the control. Increasing chelates concentration from 1 to 4 Mmol in all soil chromium levels increased the ratio of shoo/root chromium and showed higher performance of EDDS than MGDA. The effect of soil chromium levels and chelate concentrations on biomass and vegetative characteristics of roots and shoots was decreasing, but EDDS increased plant diameter. The results of bioconcetration factor (BCF) and translocation factor (TF) showed that Vetiver have a special ability in phytoextraction of soils contaminated with hexavalent chromium. The treatment of EDDS at 4 Mmol intensifies the absorption of chromium, especially in the roots and to some extent increases its transfer to the shoot of vetiver grass. Therefore, this compound is introduced as a suitable biodegradable chelate to increase phytoremediation efficiency by vetiver in chromate-contaminated soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil contamination
  • Chromium bioaccumulation
  • (Chyrsopogon zizanioides)
  • MGDA
  • EDDS
Abbaszadeh F., Jalali V.R., and Jafari A. 2018. Investigating the source of some heavy metals using cluster and factor analysis techniques in soils of Hormoz Island. Applied Soil Research, 6(1): 13-24. (In Persian)
Ali H., Khan E., and Sajad M.A. 2013. Phytoremediation of heavy metals - concepts and applications. Chemosphere Elsevier publisher. 91: 869–881.
Attinti R., Barrett K., Datta R. & Sarkar D. 2017. Ethylenediaminedisuccinic acid (EDDS) enhances phytoextraction of lead by vetiver grass from contaminated residential soils in a panel study in the field. Environmental Pollution,  225: 524-533. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.01.088­
Banerjee R., Goswami P., Pathak K., and Mukherjee A. 2016. Vetiver grass: an environment clean-up tool for heavy metal contaminated iron ore mine-soil. Ecological Engineering, 90: 25–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.01.027.
Feng M. J., Shen R. F., Nagao S., & Tanimoto F. 2004. Aluminum targets elongating cell wall by reducing cell wall extensibility in wheat roots. Plant Physiology, 5: 583–589.
Fitz W.J., Wenzel W.W. 2002. Arsenic transformations in the soil-rhizosphereplant system: fundamentals and potential application to phytoremediation. J. Biotechnol. 99: 259-278.
Freitas E.W., Nascimento C.W., Souza A., Silva F.B. 2013. Citric acid-assisted phytoextraction of Pb: a field experiment. Chemosphere, 92: 213-217.
Glinska S., Michlewsak S., Gapinska M., Seliger P., Bartosiewicz R. 2014. The effect of EDTA and EDDS on lead uptake and localization in hydroponically grown Pisum sativum L. Acta Physiol. Plant. 36: 399-408.
Ghosh M., Paul J., Jana A., De A., and Mukherjee A. 2015. Use of the grass, Vetiveria zizanioides (L.) Nash for detoxification and phytoremediation of soils contaminated with fly ash from thermal power plants. Ecol. Eng., 74: 258–265.
Khodaverdiloo H., and Hamzenejad Taghlidabad R. 2014. Phytoavailability and potential transfer of Pb from a salt-affected soil to Atriplex verucifera, Salicornia europaea and Chenopodium album. Chemistry and Ecology, 30(3): 216-226.
Lee J., Sung K., 2014. Effects of chelates on soil microbial properties, plant growth and heavy metal accumulation in plants. Ecol. Eng. 73: 386-394.
Lan J., Zhang S., Lin H., Li T., Xu X., Li Y., Jia Y., and Gong G. 2013. Efficiency of biodegradable EDDS, NTA and APAM on enhancing the phytoextraction of cadmium by Siegesbeckia orientalis L. grown in Cd-contaminated soils. Chemosphere, 91(9):1362-1367.
Luo C., Shen Z., Li X. 2005. Enhanced phytoextraction of Cu, Pb, Zn and Cd with EDTA and EDDS. Chemosphere, 59: 1-11.
Luo C.L., Wang S.R., Wang Y., Yang R.X., Zhang G., Shen Z.G. 2015. Effects of EDDS and plant-growth-promoting bacteria on plant uptake of trace metals and PCBs from e-waste contaminated soil. J. Hazard. Mater. 286: 379-385. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere. 2013.01.116.
Mallick S., Sinam G., Mishra R.K., Sinha S. 2010. Interactive effects of Cr and Fe treatments on plants growth, nutrition and oxidative status in Zea mays L. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73: 987-995.
Mingorance M.D., Oliva S.R. 2006. Heavy Metals Content in N.  Oleander leaves as Urban Pollution Assessment. Environmental Monitoring and Assessment, 119: 57-68.
Nowack B., Schulin R., & Robinson B. H. 2006. Critical assessment of chelant-enhanced metal phytoextraction. Environmental Science & Technology, 40: 5225–5232.
Okeke P.N., Okeke F.N.  and Akande S.F.  2011. Senior Secondary Physics. Current Edition. p. 94. Macmillan Nigeria Publishers Limited, Lagos and Ibadan. ISBN 0-333-37571-8
Rizzi L., Petruzzelli G., Poggio G., Guidi G.V. 2004. Soil physical changes and plant availability of Zn and Pb in a treatability test of phytostabilization. Chemospher, 57: 1039-1046.
Roy-Chowdhury A., Datta R., and Sarkar D. 2018. Chapter 3.10 – Heavy Metal Pollution and Remediation. Green Chemistry, 359–373. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809270-5.00015-7
Safari Sinegani A.A., and Jafari Monsef M. 2017. Effect of cadmium pollution on soil organic carbon particle size fractions in Hamadan and Lahigan soils treated with wheat straw. Applied Soil Research, 5(1): 1-12. (In Persian)
Samantary S. 2002. Biochemical responses of Cr-tolerant and Cr-sensitive mung bean cultivars grown on varying levels of chromium. Chemosphere, 47: 1065-1072.
Shanker A.K., Cervantes C., Loza-Tavera H., Avudainayagam S. 2005. Chromium toxicity in plants. Environ. Int. 31: 739-753.
Shukla O., Dubey S., Rai U. 2007. Preferential accumulation of cadmium and chromium: toxicity in Bacopa monnieri L. under mixed metal treatments. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 78: 252-257.
Singh S., Fulzele D. P. & Kaushik, C.P. 2016. Potential of Vetiveria zizanoides L. Nash for phytoremediation of plutonium (239Pu): Chelate assisted uptake and translocation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 132: 140-144. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.05.006.
Sparks D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. Academic Press, San Diego, CA, 352 p.
Suthar S., Sajwan P., Kumar K. 2014. Vermiremediation of heavy metals in wastewater sludge from paper and pulp industry using earthworm Eisenia fetida.  Ecotox. Environ. Safety, 109: 177-184.
Vigliotta G., Matrella S., Cicatelli A., Guarino F., and Castiglione S. 2016. Effects of heavy metals and chelants on phytoremediation capacity and on rhizobacterial communities of maize. Journal of Environmental Management, 179(1): 93-102.
Yuh T.Y., Yuan C.S., and Lin Y.C. 2017. Biostimulator and biodegradable chelator to pytoextract stubborn soil Pb and Ni. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 71: 174-188. https://doi.org/10.1016/j.jtice.2016.12.002
Zhao L., Li T., Yu H., Zhang X., and Zheng Z. 2016. Effects of [S, S]-ethylenediaminedisuccinic acid and nitrilotriacetic acid on the efficiency of Pb phytostabilization by Athyrium wardii (Hook.) grown in Pb-contaminated soils. Journal of Environmental Management, 182(1): 94-100.                                                https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.042.
Zheng L.J., Liu X.M., Lutz-Meindl U., Peer T. 2011. Effects of lead and EDTA assisted lead on biomass, lead uptake and mineral nutrients in Lespedeza cninensis and Lespedeza davidii. Water Air Soil Pollut. 14: 57-68.
Zhivitovsky O.P., Kuzovkina Y.A., Schulthess C.P., Morris T., Pettinelli D. 2013. Lead uptake and translocation by willows in pot and field experiments. Int. J. Phytoremediation 8: 731-749.
Zoya, G. Iftikhar, H. Bhatti, M. Minullah, N. Sharma, I. Kazi, A. & Ahmad. P. 2016. Phytoextraction. Plant Metal Interaction, pages 385-409.