نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار/ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گرد و غبار یکی از مهمترین آلاینده­های زیست­محیطی است که حاوی ذرات معلق و فلزات سنگین می­باشد. این مطالعه در سال ۱۳۹۷، با هدف بررسی میزان غلظت و تعیین توزیع فلزات سنگین گرد و غبار در اطراف کانون غبار هویزه- خرمشهر انجام شد. ۳۰ نقطه  ازمناطق مختلف شهری و روستایی جهت بررسی فلزات سنگین ذرات گرد و غبار فرونشست شده با استفاده از تله­های رسوبگیر تیله­ای در ارتفاع ۳ تا ۴ متری از سطح زمین، نمونه­­برداری شد. نتایج نشان داد که مقادیرغلظت فلزات سنگین ذرات گرد و غباربه ترتیب منگنز˂ روی˂ کروم˂ نیکل˂ سرب˂مس˂ کبالت˂ جیوه می­باشد. همچنین بیشترین میزان غلظت فلزات سنگین در مناطق جنوبی منطقه مطالعاتی  مشاهده گردید که فعالیت میادین نفتی زیاد بوده است. کمترین مقادیر غلظت عناصرسنگین گرد و غبار نیز در مناطق مسکونی روستایی مشاهده شد. در عمده ایستگاه­های مطالعاتی، دو فاکتور غنی شدگی و زمین انباشت در عناصر سنگین در ذرات گرد و غبار  بیشتر از خاک سطحی کانون غبار می­باشد. مقادیر شاخص زمین انباشت در ذرات گرد و غبار و نیز در خاک سطحی برای فلزات جیوه، سرب و منگنز (۳ ˂I geo  ≥ ۲) در محدوده آلودگی متوسط تا زیاد قرار دارند که حاکی از تاثیرپذیری فراوانی این عناصر به طور عمده از منابع مختلف انسان زاد می­باشد. نتیجه آنالیز خوشه­ای با روش تجزیه مؤلفه اصلی کاملا مطابقت دارد و می­تواند بیانگر چند منشأ مختلف (آلاینده­های نفتی، صنعتی و ترافیکی) فلزات سنگین در گرد و غبار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Source Identification and Distribution Mapping of some Heavy Metals in Dust Particles Collected Around the Hoveyzeh-Khorramshahr Dust Center

نویسندگان [English]

  • Reza Aminfar 1
  • ahmad landi 2
  • Saeid Hojati 3

1 Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Department of soil science, Faculty of agriculture, Shahid Chamran university, Iran

3 Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Dust is one of the most important environmental pollutants, containing particulate matter and heavy metals. The aims of this study were to determine the pollution level and to identify the distribution pattern of heavy metals in dust samples collected around the Hoveyzeh - Khorramshahr dust center. Thirty points from different urban and rural areas were taken using marble sediment traps to examine the heavy metals contents of the dust particles. The results showed that the concentrations of heavy metals in dust particles follows the order Mn > Zn >Cr > Ni > Pb > Cu > Co. Also, the highest values of enrichment factor were found in the southern parts of the study area, where the oil fields activities are predominant. The lowest concentrations of heavy metals were also observed in rural areas. In most of the stations, both values of enrichment factor and geo-accumulation index were higher in dust samples compared to those of soil samples. The values of geo- accumulation index for Hg, Pb, and Mn elements in dust particles and soil samples were in the range of medium to high pollution (2 ≥ I geo ˂ 3), indicating the impact of various human resources on distribution of these elements. The result of cluster analysis is fully consistent with the results of Principal Component Analysis (PCA), indicating several sources deriving from human activities including oil, industrial and traffic on heavy metals distribution in dust samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation Coefficient
  • Dust
  • Enrichment Factor
  • Heavy metal
  • Pollution
Addo M. A., Darko E. O., Gordon C., Nyarko, B. J. B. and Gbadago, J. K. 2012. heavy metal concentrations in road deposited dust at Ketu-South district, Ghana. International Journal of Science and Technology, 2(1): 28-39.
Akbari A., Azimzadeh H. R., and Bahan Dayyani S. 2002. Determination of pollution and geoaccumulation index of Pb heavy metal in soils around Behbahan cement factory. Protection and environmental planning conference, 1: 1-8. (In Persian)
Al-Dabbas M., Abbas M. and Al-Khafaji R. 2012. Dust storms loads analyses –Iraq Arab. Journal of Geoscience. 5: 121-131.
Alharbi B.H., Pasha M.J., and Al-Shamsi M.A.S. 2019. Metal contamination decrease with new legislation: A decade of metal risk assessment in urban dust. Journal of Environmental Management. 236: 214–223.
Al-Jaberi M. H. A. 2014. Heavy metals characteristics of settled particles during dust storms in Basrah city- Iraq, Journal of Physics Conference Series. 3(10): 14-18.
Beit-lafte R., Landi A., Hojati S., and Sayyad, GH. 2015. Deposition rate, mineralogy and size distribution pattern of dust particles collected around the Houralazim Marshland, Khuzestan province, Journal of Water and Soil. 29: 695-707. (In Persian)
Chen H., Lu X., Chang Y., and Xue, W. 2014. Heavy metal contamination in dust from kindergartens and elementary schools in Xi’an, China. Environmental Earth Sciences. 71: 2701–2709.
Deely J. M, and Fergusson J. E. 1994. Heavy metal and organic matter concentration and distributions in dated sediment of small adjacent to a small urban area. Science of the Total Environment. 153: 97-111.
Duong T. T., and Lee B.K.  2011. Determining contamination level of heavy metals in road dust from busy traffic areas with different characteristics. Journal of Environmental Management. 92: 554–562.
Faiz Y., Tufail M., Javed M. T., Chaudhry M. M. and Siddique, N. 2009. Road dust pollution of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn along Islamabad Expressway, Pakistan. Microchemical Journal. 92: 186–192.
Ganor E. 1975. Atmospheric dust in Israel. Sedimentological and meteorological analysis of dust deposition. Ph.D. dissertation, University of Jerusalem.
Gholampour A., Nabizadeh R., Yunesian M., Naseri S., Taghipour H., Rastkari N., Nazmara S., and Mahvi A.H. 2014. Physicochemical characterization of ambient air particulate matter in Tabriz, Iran. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 92: 738-744.
Gui, Y. J., Y. G. Zhu, R. H. Zhai, D. Y. Chen, Y. Z. Huange, Y, Qui and J. Z. Liang. 2004. Transfer of metals from soil to vegetables in an area near a smelter in Nanning, China. Environmental Pollution, 30:758-791.
Hojati S, Khademi H, Faz Cano, A and Landi A. 2012. Characteristics of dust deposited along a transect between central Iran and the Zagros Mountains. Catena. 88: 27–36.
Iranian Meteorological Organization, Khuzestan Province Daily Meteorological Data of 2018. (Personal communication)
Karimian B., Landi A., Hojati S., and Ahadian, J. 2016. Investigation of physicochemical and mineralogical characteristics of Ahvaz dust. Journal of Water and Soil Research. 47: 159-173. (In Persian)
Li Z., Feng X., Li G., Bi X., Zhu J., Qin H., Dai Z., Liu J., Li Q., and Sun G., 2013. Distributions, sources and pollution status of 17 trace metal/metalloids in the street dust of a heavily industrialized city of central China. Environmental Pollution. 182: 408 – 416.
Lu X., L. Wang L. Y. Li, K. Lei L. Huang and D. Kang. 2010. Multivariate statistical analysis of heavy metals in street dust of Baoji, NW China Journal of Hazardous Materials.173:744-749.
Mahmoudi Z. 2011. Investigation of geochemical and mineralogical characteristics of Isfahan atmospheric dust. M.Sc. Thesis, Isfahan University of Technology.
Muller, G.1969. Index of geo-accumulation in sediments of the Rhine River. Geological Journal. 2: 108-118.
Nayebare S. R., Aburizaiza O. S., Khwaja H. A., Siddique A., Hussain M. M. Zeb J., Khatib F., Arpenter D.O., and Blake, D.R. 2016. Chemical characterization and source apportionment of PM2.5 in Rabigh, Saudi Arabia. Aero. Air Quality Research. 16(12): 3114 - 3129.
Nourouzi S, Khademi H, Faz Cano and A, Acosta J. 2015. Using plane tree leaves for biomonitoring of dust borne heavy metals: A case study from Isfahan, Central Iran. Ecological Indicators. 57: 64–73.
Onder S. and Dursun S. 2006. Air borne heavy metal pollution of Cedrus libani (A. Rich.) in the city centre of Konya (Turkey). Atmospheric Environment. 40: 1122–1133.
Rashki A., Eriksson P. G., Rautenbach C. J. W., Kaskaoutis D. G., Grote W. and Dykstra, J. 2013. Assessment of chemical and mineralogical characteristics of airborne dust in the Sistan region. Iran. Chemosphere. 90: 227-236.
Saeedi M., Li L. Y., and Salmanzadeh M. 2012. Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons: pollution and ecological risk assessment in street dust of Tehran. Journal Hazard Mater. 228: 9–17.
Salmanzadeh M., Saeedi, M., and Nabi Bidhandi., GH. 2012. Heavy metal pollution in sediment street dust in Tehran and their biological assessment.  Journal of Environmental Studies. 2: 9-18.
Wei B. F. Jiang, X. Li and Mu S. 2010. Heavy metal induced ecological risk in the city of Urumqi, NW China. Environmental monitoring and assessment. 160: 33-45.
Yap CK, Krishnan T, Chew W. Heavy metal concentration in ceiling fans dusts sampled at schools around Serdang area. Sains Malaysia Journal. 10: 569–75.
Zhao H., Shao Y., Yin C., Jiang Y., and Li X. 2016. An index for estimating the potential metal pollution contribution to atmospheric particulate matter from road dust in Beijing. Science of Total Environmental. 550: 167– 175.