نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد

2 گروه زراعت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچار و کودهای زیستی میکوریزا آربسکولار و  آزوسپیریلوم لیپوفروم بر خصوصیات زراعی و کیفیت اسانس بابونه آلمانی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار در منطقه بیرانشهر از توابع شهرستان خرم آباد در سال زراعی 99 -1398 اجرا شد. فاکتورها شامل کاربرد بیوچار (تهیه شده از چوب درخت انار) در سه سطح (صفر، 10 و 20 تن در هکتار) و تلقیح کودهای زیستی شامل (بدون تلقیح (شاهد)، تلقیح با میکوریزا آربسکولار، تلقیح با آزوسپیریلوم لیپوفروم و تلقیح دوگانه میکوریزا آربسکولار و آزوسپیریلوم لیپوفروم) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل بیوچار و کودهای زیستی بر تعداد شاخه در بوته، قطر طبق گل، تعداد گل در بوته، عملکرد زیست­توده، عملکرد اقتصادی (گل تازه)، میزان کارتنوئید و عملکرد اسانس در سطح احتمال یک درصد و بر ارتفاع بوته و درصد اسانس در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار شد. استفاده تلفیقی از بیوچار و کودهای زیستی در تیمار کاربرد 20 تن در هکتار بیوچار و تلقیح دوگانه میکوریزا و آزوسپیریلوم لیپوفروم در مقایسه با سایر تیمارهای کودی، دارای بالاترین مقادیر عملکرد زیست­توده (3/174 گرم در تک بوته)، عملکرد اقتصادی (3/56 گرم در بوته)، درصد اسانس (440/0 درصد) و عملکرد اسانس (6/24 گرم در بوته) بودند. همچنین کاربرد 20 تن در هکتار بیوچار نسبت به سایر تیمارها، میزان فلاونوئید کل (43/0 درصد) و کارتنوئید (56/1 میلی­گرم بر گرم) بیشتری را نشان داد؛ و بیشترین درصد کامازولن (09/0 درصد) در تیمار تلقیح دوگانه میکوریزا و آزوسپیریلوم لیپوفروم مشاهده گردید. یافته­ها نشان داد که کاربرد بیوچار به­عنوان یک کود آلی با منشأ طبیعی همراه با تلقیح کودهای زیستی موجب افزایش کیفیت و کمیت فرآورده­های تولید شده گیاه دارویی بابونه در مزرعه و همچنین حفظ تعادل محیط زیست می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Response of Agronomic Characteristics and Essential Oil Quality of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) to Different Levels of Biochar and Biological Fertilizers

نویسندگان [English]

  • Kazem Taleshi 1
  • Noshin Osoli 2
  • Hadi Kavari 3

1 Member of the academic faculty of Azad University, Khorramabad branch

2 Department of Agronomy, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.

3 Young Researchers and Elite Club, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of different levels of biochar and biological fertilizer (Arbuscular mycorrhizal and Azospirillum lipoferum) on agricultural properties and quality of chamomile essential oil, a factorial experiment based on randomized complete block design with 12 treatments and three repetitions was conducted in Beiranshahr region of Khorramabad city in 2019-2020 cropping year. The factors included: application of biochar at three levels (0, 10 and 20 tons per hectare) and inoculation of biological fertilizers at four levels (without inoculation (control), inoculation with arbuscular mycorrhiza, inoculation with Azospirillum lipoferum and double inoculation of arbuscular mycorrhiza and Azospirillum lipoferum). The results showed that the interaction effect of biochar and biological fertilizers on the number of branches per plant, flower diameter, number of flowers per plant, biomass yield, economic yield (fresh flower), carotenoid content and essential oil yield at the probability level of one percent and on plant height and essential oil percent it was significant at the five percent probability level. Combined use of biochar and biofertilizers in the treatment of using 20 ton.ha-1 of biochar and double inoculation of mycorrhizae and Azospirillum lipoferum compared to other fertilizer treatments, has the highest values of biological yield (174.3 g plant-1), economic yield (3 56.5 g plant-1), essential oil percentage (0.440 %), and essential oil yield (24.6 g plant-1). Also, the use of 20 ton ha-1 of biochar showed more total flavonoids (0.43%), and carotenoids (1.56 mg/g) than other treatments. The highest percentage of camazolin (0.09%) was observed in the double inoculation treatment of mycorrhiza and Azospirillum lipoferum. The results showed that the use of biochar as an organic fertilizer of natural origin along with the inoculation of biological fertilizers increases the quality and quantity of chamomile medicinal plant products in the field and also maintains the balance of the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhiza
  • Azospirillum lipoferum
  • Camazolin percent
  • Carotenoid
  • Essential oil yield
Abbas- por F., Asghri H. R., Rezvani- Moghadam P., Abbas-dokht H., Shabahang J., and Beykbabaei A. 2017. The effect of biochar application on yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.) under low irrigation conditions.  Scientific-research journal of medicinal and aromatic plants of Iran, 33(5): 285-237. (In Persian)
Abbasi- Nasab Z., Abedi M., and Sadati A. 2021. The effect of biochar on some morphological and physiological traits of two species (woolly grass) Bromus tomentellus and (alfalfa) Medicago sativa. Plant process and function, 10(41): 155-145. (In Persian)
Agha Baba Dastjerdi M., Amini Dehaghi M., Chaichi M. R. & Bosaghzadeh Z. 2015. Evaluation of biomass production and some quality characteristics of fennel in different fertilizing systems. Iranian Journal of Field Crops Research, 13(2): 369-377. (In Persian)
Alijani M., Amini Dehaghi M., Malboobi M. A., Zahedi M. & Modares Sanav S. A. M. 2011. The effect of different levels of phosphorus fertilizer together with phosphate bio-fertilizer (Barvar 2) on yield, essential oil amount and chamazulene percentage of Matricaria recutita L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(3): 450-459. (In Persian)
Amanzadeh Y., Khosravi dehaghi N., Ghorbani A. R., Monsef-Esfahani H. R. & Sadat-Ebrahimi S. E. 2011. Antioxidant activity of Essential oil of Lallemantia iberica in Flowering stage and PostFlowering stage. Biological Sciences, 6(3): 114-117. (In Persian)
Amirabadi M., Rejali F., Ardakani M., and Borji M. 2009. Effect of Azotobacter and Mycorrhizal fungi inoculants on the uptake of some nutrients in corn (SC 704 cultivar) at different levels of phosphorus. Iranian Journal of Soil Research (Soil & Water Science), 23(1): 107-115. (In Persian)
Arancon N. Q., Edwards C. A., Bierman P., Metzger J. D. & Lucht C. 2007. Effects of vermicomposts produced from cattle manure, food waste and paper waste on the growth and yield of peppers in the field. Pedobiologia, 49(4): 297-306.
Asheghi P., Taghi Darzi M., and Haj Seyed Hadi M. 2018. Effects of organic and bio-fertilizers on biomass yield and quantity and quality of essential oil of green basil (Ocimum basilicum L.) in Firouzkuh region. Iranian Journal of Horticulture Science, 49(1): 197-209. (In Persian)
Azim- Zadeh Y., and Najafi N. 2016. The effect of biochar on the physical, chemical and biological properties of soil. Journal of land management, 2(4): 173-161. (In Persian)
Behzadi Y., Salehi A., Balouchi H. R. & Yadavi, A. R. 2016. Effect of Biological, Organic and Chemical Fertilizers on Yield and Yield Components of Anise (Pimpinella anisum L.). Journal of Agriculture Science and Sustainable Production, 25(4): 161-175.
Dastborhan S., Zehtab­-Salmasi S., Nasrollahzadeh S., & Tavassoli A.R. 2010. Effect of some plant growth promoting rhizobacteria and nitrogen fertilizer on morphological characteristics of german chamomile (Matricaria chamomilla L.). Jornal of Agroecology (Quarterly), 2(4): 565-573. (In Persian)
Davarinejhad G. H., Halgh- Nia Gh., and Lakzialen A. 2004. The effect of enriched manure and compost on wheat yield. Journal of Agricultural Sciences and Industries, 1(18): 108-101. (In Persian)
Gaskin J. W., Steiner C., Harris K., Das K. C. and Bibens, B. 2008. Effect of low-temperature pyrolysis conditions on biochar for agricultural use. Journal of Transactions of the ASABE, 51: 2061-2069.
Gebremedhin G.H., Haileselassie B., Berhe D. and Belay T. 2015. Effect of biochar on yield and yield Components of wheat and post-harvest soil properties in Tigray, Ethiopia. Journal of Fertilizers and Pesticides, 6:158-162.
Goyli A., Mosavi A.A. and Kamkar Haghighi, A.A. 2016. The effects of cow manure biochar and moisture stress on the growth characteristics and efficiency of spinach in greenhouse conditions. Water research in agriculture, 30(2): 259-243. (In Persian)
Kalra A. 2003. Organic cultivation of Medicinal and aromatic plants. A hope for sustainability and qualility enhancement. Journal of Organic Production of Medicinal, Aromatic and Dye Yielding Plants (MADPs), FAO. 2003: 198 p.
Kamali Ailabad K., Mirzabadi M., & Zamani E. 2022. Comparison of Some Organic and Nano Bio Fertilizers Effect on Morphologic Traits and Extraction Components of Echinacea purpurea as a Medicinal Plant. Applied Soil Research, 10(4): 1-10. (In Persian)
Kanmohamadi Z., Afyoni M., and Mosadeghi M.R. 2015. The effect of pyrolysis temperature on the chemical properties of biochar obtained from sugarcane bagasse and pistachio residues. Applied soil research. Scientific-research journal of applied soil research, 3(1): 13-1. (In Persian)
Khatami M., Ramrodi M., and Gloy M. 2018. Effect of drought stress and biological and chemical phosphorus fertilizers on morphological characteristics, flower yield and essential oil of chamomile medicinal (Matricaria chamomilla L). Iranian Journal of Field Crop Science, 49(4): 184-175. (In Persian)
Khavari H., and Shakarami Gh. 2018. Interaction between fungi and plant growth-promoting Rhizobacteria and their role on red bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars. Iranian Journal of Pulses Research, 9(2): 178-190. (In Persian)
Khavari H., and Shakarami Gh. 2019. Response of yield and yield components of six genotypes of Pinto beans (Phaseolus vulgaris L.) inoculation with Rhizobium phaseoli. Iranian Journal of Pulses Research, 10(2): 132-148. (In Persian)
Kizilkaya R. 2008. Yield response and nitrogen concentrations of spring wheat (Triticum aestivum) inoculated with Azotobacter chroococcum strains. Ecological Engineering, 33(2): 150-156.
Kohanmoo M.A., Aghaalikhani M., and Rejali F. 2015. Yield and quality response of three chamomile (Matricaria chamomilla L.) ecotypes to biofertilizers application in Bushehr region. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 31(3): 460-478. (In Persian)
Kucuk C. 2011. Inoculation with Rhizobium spp. in kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties. Zemdirbyste Agriculture, 98(1): 49-56.
Mandal A, Patra AK, Singh D, Swarup A, Ebhin Masto R. 2007. Effect of long-term application of manure and fertilizer on biological and biochemical activities in soil during crop development stages. Bioresource Technol, 98: 3585 – 92.
Moradi R., Rezvani Moghaddam P., Nasiri Mahallati M. & Lakzian A. 2008. The effect of application of organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of Foeniculum vulgare (Fennel). Iranian Journal of Field Crops Research, 7(2): 625-635. (In Persian).
Najafi- Ghiri M. 2015. The effect of the use of different biochars on some soil characteristics and the ability to absorb some nutrients in a calcareous soil. Journal of Soil Research (Soil and Water Sciences), 29: 358-351. (In Persian)
Ohsowski B. M., Dunfield K., Klironomos J. N. and Hart M. M. 2017. Plant response to biochar, compost, and mycorrhizal fungal amendments in post-mine sandpits, Journal of Society for Ecological Restoration, 26: 63-72.
Patel V. I., Saravaita S. N., Arvadia M. K., Chaudhari J. H., Ahir M. P. & Bhalerao R. E. 2010. Effects of conjuctive use of bio-organic and inorganic fertilizers on growth, yield and economics of Rabi Fennel (Foeniculum vulgar Mill.) under south Gujarat conditions. International Journal of Agricultural Sciences, 1: 178-181.
Rab A., Rabnawaz Khan M., Ul Haq S., Zahid S., Asim M., Afridi M.Z., Arif M. and Munsif F. 2016. Impact of biochar on mungbean yield and yield components. Pure and Applied Biology, 5(3): 632-640
Salehi A., Ghalavand A., Sefidkon F., Asgharzade A. & Saeedi, K. 2016. Effects of zeolite, bio and organic fertilizers application on the growth, yield and yield components of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) in organic cultivation. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 32(2): 203-215. (In Persian)
Singh J. S., Pandey V. C. & Singh, D. P. 2011. Efficient soil microorganisms: A new dimension for sustainable agriculture and environmental development. Agriculture, Ecosystems and Environment, 140: 339–353.
Sohi S., Krull E., Lopez-Capel E and Bol R. 2010. A review of biochar and its use and function in soil. Advance agronomy, 105: 47-82.
Song  W. and Guo  M. 2012. Quality variations of poultry litter biochar generated at different pyrolysis temperatures. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 94: 138-145.
Sun  C. X., Chen  X., Cao  M. M., Li  M. Q. and Zhang, Y. L. 2017. Growth and metabolic responses of maize roots to straw biochar application at different rates. Journal of Plant and Soil, 4(16): 487-502.
Vahedi R. and Rasouli-Sadaghiani M.H. 2019. The effect of application of biochar and pruning waste compost with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on availability of macronutrient in wheat rhizosphere. Applied Soil Research, 6(4): 16-30. (In Persian)
Van Zwieten  L., Kimber  S., Morris  S., Downie  A., Berger  E., Rust  J and Scheer  C. 2010. Influence of biochars on flux of N2O and CO2 from ferrosol. Australian Journal of Soil Research, 48: 555–568.
Zand  A., Aroiee  H., Chaichi  M. R. & Nemati S. H. 2017. Effects of bio-fertilizers on some physiological characteristics, essential oil percentage and yield of spearmint (Mentha spicata L.) under deficit irrigation. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 32(1): 112-125. (In Persian)