نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

افزایش ترسیب کربن در خاک روش بسیار مناسبی در کاهش تراکم CO2 اتمسفری بوده و نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات تغییر اقلیم و آلودگی هوا دارد. در سال­های اخیر این موضوع توجه محققان مختلفی را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر، ظرفیت ترسیب کربن و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سه مکان مرتعی شهرستان خوی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری خاک در دو عمق 15-0 و 30-15 سانتیمتری انجام شد. مقدار کل کربن آلی ذخیره شده خاک در مکان مرتعی اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 89/26، 66/24و 15/18 تن در هکتار برآورد گردید که بیشترین مقدار کربن آلی ذخیره شده متعلق به مکان اول بود. در تمامی مناطق مذکور، بیشترین مقدار کربن آلی خاک مربوط به عمق 30-15 سانتیمتری مشاهده گردید. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که درصد نیتروژن، جرم مخصوص ظاهری و آهک خاک به ترتیب از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مقدار کربن آلی خاک در مکان­های مورد بررسی می­باشد. در حالت کلی، مدیریت بهینه اکوسیستم­های مرتعی نقش مهمی در بهبود ظرفیت ترسیب کربن اتمسفری ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Carbon Sequestration Capacity in Rangeland Ecosystems and it's Relation with Soil Physical and Chemical Characteristics in Rangelands of Khoy

نویسندگان [English]

  • Roghaye Ghoreyshi 1
  • Esmaeil Goly kalanpa 2
  • javad Motamedi 3
  • Farshad Keivan Behjou 2

1 MSc. Student, Department of Range and watershed Management University of Mohaghegh Ardabili

2 Assistant Professor, Department of Soil Science University of Mohaghegh Ardabili

3 Assistant Professor, Rangeland Department, Urmia University, Iran

چکیده [English]

Increasing carbon sequestration in soil is an efficient method to decrease concentration of atmospheric CO2 and has a considerable role in reduction of problems caused by climate change and air pollution which recently has been considered as an attractive issue for many of the researchers. In this study, capacity of carbon sequestration and it's relation with soil physical and chemical characteristics in three different sites of Khoy rangelands was investigated. In this regard, soil samples were collected from depths of 0-15 and 15-30 centimeters. The results showed that total organic carbon concentration in sites of one and two and in third site were respectively equal to 26.89, 24.66 and 18.15 tons per hectare, and the highest amount of  accumulated carbon was related to first site. In all of the studied sites, highest amounts of soil organic carbon were related to depth of 15-30centimeters samples. The results obtained from stepwise regression analysis  indicated that percent of nitrogen concentration, bulk density and lime content of soil were respectively the most effective factors on organic carbon content of the soil in investigated sites. Generally optimal management of rangeland ecosystems has an important role in improvement of atmospheric carbon sequestration capacity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon sequestration
  • soil physical and chemical characteristics
  • rangelands of Khoy
References
Augusto LR, Jacques D and Roth A. 2002. Impacts of several common tree species of European temperate forests on soil fertility, Annals of Forest Science. 59: 233-253.
Ahmadi A, Haajabbasi M and Jalalian A. 2003. Effect of landuse change on runoff production, soil loss and quality in Dorahan of Chahar Mahal Bakhtyari. J. Sci and Tech of Agric and Natur Resour. 6 (4): 103-116.
Allard V, Soussana JF. Falcimagne R, Berbigier P, Bonnefond JM, Ceschia E, Dhou P, Henault C, Laville P, Martin C and Pinares-Patino C. 2007. The role of grazing managemant for the net biome productivity and Greenhouse gas Budget (CO2, N2O and CH4) of semi-natural grassland, Agriculture, Ecosystems and Environmen,. 121: 47-58.
Ardo J and Olsson L. 2003. Assessment of soil organic carbon in semi-arid Sudan using GIS and the CENTURY model. Journal of Arid Environment,. 54(4): 633-651.
Brown J, Angerer J, Salley S, Blaisdell R and Stuth J. 2012. Improving estimates of rangeland carbon sequestration potential in the U.S. Southwest. Rangeland Ecology & Management, 63: 147–154.
Blake GR, and Hartge KH. 1986. Bulk density. In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis. PartI. Physical and Mineralogical Methods. 9(1): 363-376.
Bouyoucos GJ. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soils. Agron. J. 54: 464–465.
Carter MR, Gregorich EG, Angers DA, Donald RG and Bolinder MA. 1998. Organic C and N storage and organic C fractions in adjacent cultivated and forested soils of eastern Canada. Soil and Tillage Research, 47: 253-261.
Follett RF, Kimble JM and Lal R. 2003. The potential of U.S. grazing lands to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. Published by CRC Press LL.
Famiglietti JS, Rudnicki JW and Rodell M. 1998. Variability in surface moisture content along a hillslope transect: Rattlesnake Hill, Texas. Journal of Hydrology, 210: 259-281.
Garten Jr and Charles T. 2002. Soil carbon storage beneath recently established tree plantations in Tennessee and South Carolina, USA, Biomass and Bioenergy, 23(2): 93-102.
ICCATF (Interagency Climate Change Adaptation Task Force). 2011. Federal actions for an climate resilient nation. Progress report. http://www.whitehouse.gov/administration/ eop/ceq/initiatives/ adaptation.
IEA, OPEC, OECD. 2010. Analysis of the scope of energy subsidies and suggestions for the G-20 Initiative, IEA, OPEC, OECD, World Bank Joint Report Prepared for submission to the G-20 Summit Meeting, Toronto (Canada), 26-27 June.
Jinxum L. 2005. Nitrogen controls on ecosystem carbon sequestration: a model implementation and application to Saskatchewan, Canada. Journal of Ecological modeling. 186: 178-195.
Jafari Haghighi M. 2003. Methods of soil analysis- physical and chemical sampling and analysis, published by Nedaye Zoha, 236p.
Joneidi H. 2008. The effect of some ecological factors and management on carbon sequestration in plant species habitat Dashti (case study: Semnan range). Journal of Range, third year, Pp. 590-610.
Kimble JM, Heath LS, Birdsey R.A and Lal R. 2003. The potential of U.S. forest soils to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect. CRC Press, New York.
kolahchi N. 1384. of carbon sequestration in a grassland plant species, Hamdan MA thesis. Science and Research.
Lal R. 2001. The potential of soil carbon sequestration in forest ecosystems to mitigate the greenhouse effect. Soil Science Society of America, Madison, WI.
Mckenzie N, Ryan P, Fogarty P and Wood J. 2000. Sampling measurement and analytical protocols for carbon sequestration in soil, litter and coarse woody debris. National Carbon Accounting System, Technical Report no. 14p.
Masomi A. 2009. Iranian diverse. Publications of Research Institute of Forests and Rangelands. 44 p.
           
   
   
42        
McLean EO. 1988. Soil pH and lime requirement. In: Page, A.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 2, American Society of Agronomy, Soil Science Society ofAmerica,Madison,Wis, Pp. 199-224.
 
Nobakht A, Pour Majidian MR, Hojjatie M and Fallah A. 2009. Comparison of soil carbon sequestration in forests of conifers and broad-leaved. Journal of Forest, 13-23 P.
Post WM and Kwon KC. 2000. Soil carbon sequestration and land-use change, processes and potential. Global Change Biolog, 6(3): 317-327.
Pearce D, Palmer C and editors C. 1983. Valuing the environment in developing countries: case studies, Cheltenham, Edward Elgar.
Pussinen A. 2002. Forest carbon sequestration and harvest, in scots pine stand under different climate and nitrogen deposition scenarios. Forest Ecology and management, 158 (1-3): 103-115.
Page MC, Sparks DL, Woll MR and Hendricks GJ. 1987. Kinetics and mechanisms of potassium release from sandy Middle Atlantic coastal plain Soils, 51: 1460-1465.
Petter Ch, Steven K, Alfredo H and Vanessa G. 2012. Terrestrial carbon sinks for the United States predicted from MODIS satellite data and ecosystem modeling. Earth Interactions, 11-13 P.
Rice. 2005. The role of plant and land management in sequestering soil carbon in themperete arable and grassland ecosystem. Geoderma, 128. 130-154.
Reeder JD, Schuman GE and Bowman RA. 1998. Soil C and N change: processes and potential, Global Change Biol. 6 (2000), Pp. 317-327.
Schlesinger WH. 1997. Biogeochemistry: An analysis of global change. Academic Press, New York, 588 p.
Sambrook J, Fritsch EL and Maniatis T. 1989. Molecular cloning. A laboratory manual, 2nd edn. ColdSpringHarbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY.
Su-Yong Z and Zhoo HL. 2003. Influences of grazing and exclosure on carbon sequestration in degraded sandy grassland. Inner Monogolia, North China, New   Zealand Journal of Agricultural Research. 46(4): 321-328.
Silveira M. 2012. Soil and water science program, range cattle REC questions? The florida cattleman and livestock journal. Pasture Management for Sequestering Carbon. mlas@ufl.edu.
Salardini AA. 1995. Soil Fertility, The University of Tehran press. (In Persian), 428 p.
Sheidai Karkaj E. 2011. Assessment of carbon sequestration potential redox species of Agropyron Alvngatm and triplex anti Fvrmys (Case Study: Chprqvymh the Dome). Master Thesis range. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 86 p.
Steffens M, Kölbl A, Totsche KU and Kögel-KnabnerI. 2008. Grazing effects on soil chemical and physical properties in a semiarid steppe of Inner Mongolia (P.R. China). Geoderma, 143: 63–72.
Varamesh S, Hoseini M, Abdi N and Akbarinia M. 2009. Effects of increasing carbon sequestration in plantation forests improve soil characteristics. of Forest, Forest Society, Pp. 25-35.
WDI. 2008. World Development Indicators Data Bank. World Bank.
Walkley A and BlackIA. 1934. An examination of Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37: 29-37.
Zhiming Qi, Patricia NS, Bartling Lajpat R, Ahuja Derner D, Gale H and Dunn Liwang, Ma. 2012. Development and evaluation of the carbon–nitrogen cycle module for the GPFARM-Range model. Computers and Electronics in Agriculture, 83: 1–10.