نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه (مکاتبه کننده)

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز

4 -فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک دانشگاه شاهد تهران

چکیده

چغندرقند در درجه اول برای تولید ساکاروز استفاده می­شود و یک منبع غذایی سالم و پر انرژی است. شناسایی مکان­های مناسب برای تولید این گیاه با ارزش از اهمیت فراوانی برخوردار است که در این میان ارزیابی تناسب اراضی و مخصوصا" سیستم مدیترانه­ای (میکرولیز) می­تواند یکی از ابزارهای مهم و اساسی باشد. هدف از این تحقیق کاربرد سیستم مدیترانه­ای برای ارزیابی تناسب اراضی برای کشت چغندرقند در منطقه­ای به وسعت 7990 هکتار واقع در استان آذربایجان­شرقی (گلفرج جلفا) بود. بدین منظور، داده­های مزرعه­ای و آزمایشگاهی از 17 واحد اراضی اخذ و به­ترتیب محدودیت­های زیست­اقلیمی، کلاس قابلیت، ارزیابی تناسب اراضی برای تیپ بهره­وری چغندرقند تعیین شد. با استفاده از پارامترهای موثر در هر مدل از سیستم مدیترانه­ای (ترازا، سرواتانا و آلماگرا)، به­ترتیب محدودیت­های بیواقلیمی، کلاس­های قابلیت و ارزیابی کیفی اراضی تعیین شدند. نتایج مدل ترازا موید این مطلب است که کشت دیم چغندرقند با کاهش عملکرد 20 تا 40 درصدی امکان­پذیر است. همچنین رعایت برخی توصیه­های مدیریتی مانند تعیین زمان‌حساس گیاه به آب آبیاری موجب صرفه­جویی در مصرف آب بدون هرگونه تأثیر منفی در میزان عملکرد سالانه محصول می­شود و نیاز به کشیدن نایلون بر روی گیاه در ماه­های سرد سال ضروری می­باشد. بر اساس نتایج مدل سرواتانا همه اراضی برای اهداف کشاورزی مستعد تشخیص داده شدند. ارزیابی کیفی تناسب اراضی مستعد برای تیپ بهره­وری چغندرقند با استفاده از مدل آلماگرا نشان داد که به­ترتیب 3/24، 9/39، 1/8 و 7/27 درصد اراضی به ترتیب در کلاس­های عالی، مناسب، نسبتاً مناسب و نا مناسب به دلیل محدودیت­های بافت و کربنات طبقه­­بندی شدند. در کل به­نظر می‌رسد که سیستم مدیترانه­ای به­تواند در منطقه مطالعاتی، جهت فرموله کردن کشاورزی پایدار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Land suitability of Golfaraj region for Sugarbeet cultivation using Mediterranean system

نویسندگان [English]

  • Moslem Servati 1
  • Hamidreza Momtaz 2
  • Mansour Omrani 3
  • Hassan Mohammadi 4

1 Assistant Professor, Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Soil Science and engineering Department, Urmia University, Urmia, Iran

3 PhD Student, Soil Science and engineering Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran

4 M.Sc. Graduated, Soil Science and engineering Department, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sugar beets are used primarily for production of sucrose, a high energy pure food. The identification of suitable locations for the production of this valuable plant is of crucial importance. In this regard, land evaluation suitability determination spatial Mediterranean land evaluation method is one of the main management procedures in sustainable agriculture for planning. The purpose of this research is using Mediterranean land evaluation to land suitability evaluation for sugar beet in an area with 7990 ha extension, which is located in North of East Azerbaijan province (Golfaraj-Jolfa). The goal of this study is land planning of Golfaraj (Jolfa), thus soil morphological and analytical data were carried out for 17 land units. Based on each model effective parameters, bioclimatic deficiency, land capability and qualitative land suitability were determined using above mentioned models. The result of Terraza model showed that rainfed cultivation is possible with 20-40 percentages in yield for sugar beet. Also, considering some of the management recommendation such as identifying the sensitive time of crops for irrigation, reduce the water consumption without any negative impacts on annual yield. According to Cervatana model results, total area was distinguished as good. Therefore, qualitative land suitability evaluation of susceptible lands using Almagra model revealed that 24.3, 39.9, 8.1 and 27.7 of total area can take place in excellent (S1), suitable (S2), moderately suitable (S3) and unsuitable (S4,S5) respectively by soil texture and carbonate. In summary, MicroLEIS DSS tool appears to be useful in semi-arid regions, such as Golfaraj area located in East Azerbaijan (Iran), to formulate sustaining agro-ecological systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land suitability
  • MicroLEIS
  • Sugarbeet
  • Sustainable agriculture
References
Baninemeh J. 2003. Land evaluation for land use planning with special attentions to sustainable Orumiyeh area, Iran. MSc Thesis, ItalyUniversity of Netherland, 107p.
Cooke DA and Scott. 1993. The Sugar beet crop, Science into practice. Chapman and Hall Press, 675p.
Darvish KM, Wahba MM and Awad F. 2006. Agricultural soil suitability of Haplo-soils for some crops in newly reclaimed areas of Egypt. Research Journal of Applied Science, 2(12): 1235-1243.
De la Rosa D, Magaldi D and Rasgos. 1982. Methodology de UN sistema de evaluation tiaras para regions Mediterranean. Society ESP Cien, Suelo, Madrid, 1(11): 128-145 (in Spanish with English Summary).
De la Rosa D, Moreno JA, Garcia LV and Almorza J. 1992. MicroLEIS: A microcomputer-based Mediterranean land evaluation information system. Soil Use and Management, 8: 89-96.
De la Rosa D, Mayol F, Diaz-Pereira E, Fernandez M and De la Rosa DJ. 2004. A land evaluation decision support system (MicroLEIS DSS) for agricultural soil protection. Environmental Modeling and Software, 19: 929-942.
Farshi AA, Shariati MR, Jarollahi R, Ghasemi MR, Shahabifar M and Tolayi M. 1997. Water requirement estimating of main crops. Soil and Water Research Institute Press, Karaj, Iran, 650p.
FAO, 1976. A framework for land evaluation. FAO Soils Bulletin Series No. 32, Rome, 76p.
Jafarzadeh AA and Shahbazi F. 2010. Suitability of peach in Souma area (Iran), using Almagra model. Proceeding of 19th World Congress of Soil Science; 2010 Oct 29-31; Brisbane, Australia, pp: 143-146.
Salem MZ, Ageeb GW and Rahim IS. 2008. Land suitability for agricultural of certain in Albostan area, Egypt. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 4: 485-491.
Shahbazi F, De la Rosa D, Anaya-Romero M, Jafarzadeh AA, Sarmadian F, Neyshaboury MR and Oustan SH. 2008a. Land use planning in Ahar area (Iran) using MicroLEIS DSS. Agrophysics, 22: 277-286.
Shahbazi F, Jafarzadeh AA, Sarmadian F, Neyshaboury MR, Oustan Sh, Anaya-Romero M, Lojo L and De la Rosa D. 2008b. Land capability evaluation and climate change impact in semi-arid and Mediterranean areas using MicroLEIS DSS. Proceeding of 3rd Congress of Climate Change and Sustainable Development. Oct 20-23; Huelva, Spain, pp: 216-217.
Soil Survey Staff. 2014. Keys to soil taxonomy. Twelfth Edition. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, 360p.
Sys C, Van Ranset E and Debaveye J. 1991a. Land evaluation. Part I, Principle in land evaluation and crop production calculation. InternationalTrainingCenter for Post Graduate Soil Scientists, GhentUniversity, Gent, Belgium, 238p.
Sys C, Van Ranset E and Debaveye J. 1991b. Land evaluation, Part II, Methods in land evaluation. InternationalTrainingCenter for Post Graduate Soil Scientists, GhentUniversity, Ghent, Belgium, 247p.
Sys C, Van Ranset E, Debaveye J and Beernaert F. 1993. Land evaluation, Part III, Crop requirements. General Administration for Development Cooperation Place, Brussels, Belgium, 197p.
Wahaba MM, Darvish KhM and Awad F. 2007. Suitability of specific crops using MicroLEIS program in SahelBaraks, Egypt. Journal of Applied Sciences Research, 3(7): 531-539.
Yehia HA. 1998. Nature distribution and potential use of Gypsy ferous - calcareous soils in sugar beet area, West of Nubaria, Egypt. MSc Thesis, AlexUniversity, Egypt, 89p.