مدیر مسئول


دکتر میرحسن رسولی ‌صدقیانی استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

علوم خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه بیولوژیک گیاه

سردبیر


دکتر عباس صمدی استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

علوم خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و کود و تغذیه گیاه

مدیر داخلی


دکتر بهنام دولتی استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

علوم خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و کود

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس صمدی استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

علوم خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و کود و تغذیه گیاه

  • a.samadiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم سپهر استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

علوم خاک، شیمی و آلودگی و حاصلخیزی خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب خداوردیلو دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

فیزیک و حفاظت خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا نیشابوری استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فیزیک خاک و رابطه آب و خاک و گیاه

  • mahboub48yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر علی اصغرزاده استاد، علوم خاک، بیولوژی خاک

علوم خاک، بیولوژی خاک

  • n-aliasghartabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حاج عباسی استاد گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیک و حفاظت خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اصغر جعفرزاده استاد، گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگا تبریز

پیدایش و رده بندی خاک

  • ajafarzadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فایز رئیسی استاد گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد

بیولوژی خاک

  • f_raiesiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر صفری سنجانی استاد گروه علوم خاک دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیولوژی خاک

  • aa-safaribasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین اوستان استاد گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

شیمی و آلودگی خاک

  • oustanhotmail.com

کارشناس نشریه


مهندس ناصر بالنده دانشجوی دکتری علوم خاک

مهندسی علوم خاک

  • n.balandehurmia.ac.ir
  • 32755284