دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124 (جلد 1، شماره 2)