دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-128 
2. بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش سنگ ریزه سطحی بر ضریب زبری، تنش برشی و تلفات خاک

صفحه 15-25

فرخ اسدزاده؛ سلمان میرزایی؛ منوچهر گرجی؛ علی جعفری اردکانی