دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-115 
9. برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برگ انار(Punica granatum L.)

صفحه 92-103

عبدالحسین ضیائیان؛ محسن پروین؛ محمد صادق قربانی؛ منوچهر دستفال