دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-134 
1. بررسی توزیع جانبی و عمودی کربنات کلسیم در خاک با استفاده از زمین آمار و توابع اسپلاین

صفحه 1-15

روح الله تقی زاده؛ علیرضا امیریان چکان؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی


5. اثر کلات EDTA بر جذب سرب و کادمیم توسط کلزا

صفحه 52-65

رسول میرخانی؛ سعید سعادت؛ حامد رضایی؛ یوسف رضا باقری