تعیین عامل پوشش گیاهی در مراحل مختلف رشد نخود دیم منطقه نیمه‌خشک برای استفاده در معادله جهانی فرسایش خاک (مطالعه موردی در تیکمه‎داش استان آذربایجان‎شرقی)

علیرضا خانجانی صفدر؛ عباس احمدی؛ محمدابراهیم صادق‌زاده ریحان

دوره 3، شماره 1، تیر 1394، صفحه 78-87