دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-207 
8. بررسی تأثیر نوع و غلظت نمک بر کارآیی جذب سوپرجاذب

صفحه 97-108

سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن نیا


9. جداسازی و غربالگری جدایه های ازتوباکتر بومی خاک های شور و سنجش صفات محرک رشدی آن ها

صفحه 109-122

رضا خدادادی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ محسن علمائی؛ سیدعلیرضا موحدی نائینی